xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพล ระบุ วันมาฆบูชา ปชช.ตั้งใจทำบุญ เวียนเทียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โพล เผย ประชาชน รับรู้”วันมาฆบูชา” ระบุตั้งใจไปทำบุญ เวียนเทียน พร้อมหนุนแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์-ประพฤติผิดวินัย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 5,551 คนทั่วประเทศ หัวข้อ “มาฆบูชา” สำคัญอย่างไร ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 74.27 ระบุว่า วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับ 8 ก.พ. มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน 3 โดยกิจกรรมที่จะทำในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2563 ร้อยละ 53.48ระบุว่า ทำบุญ ทำทาน รองลงมา ร้อยละ 53 ตักบาตร ร้อยละ 45.57 ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ 42.96 เวียนเทียน ร้อยละ 38.65 ชวนเพื่อน/คนในครอบครัว ไปวัด ร้อยละ 37.28 ฟังพระธรรมเทศนา

เมื่อถามถึง ปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ต้องแก้ไข ได้แก่ อันดับ ที่ 1 พุทธพาณิชย์หรือการใช้ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาพุทธ มาทำให้เกิดรายได้ให้กับตนเอง รองลงมา คือ ปัญหาการประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระภิกษุ สามเณร ส่วน วิธีการที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าวัดมากขึ้น พบว่า อันดับที่ 1 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก และเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนา โดยการส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมเวียนเทียน อันดับที่ 2 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเทศน์ การเล่าเรื่องสนทนาธรรมให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย หรือนำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาสอดแทรกหลักธรรมคำสอน อันดับ 3 โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษา ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับวัด เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ และนั่งสมาธิ เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ยังระบุว่า ในฐานะพุทธศาสนิกชนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการ เชิญชวนบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว เพื่อน ญาติ และคนรู้จัก เข้าวัดปฏิบัติธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social ต่างๆ อาทิ Facebook Instagram Line ในการแนะนำ เชิญชวน และแชร์กิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเมื่อถามว่า กิจกรรม/ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ควรสืบสานและฟื้นฟู ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญตักบาตรในกลุ่มวัยรุ่น 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ การถือศีล การนั่งสมาธิ การศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความตระหนัก และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ 3 . ประเพณีถวายสลากภัต เพราะเป็นวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ซึ่งเริ่มจะหายจากสังคมปัจจุบัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...