xs
xsm
sm
md
lg

เปิดศูนย์จัดหางาน-คุ้มครองคนหางานแห่งที่ 3 ที่ขนส่งสายใต้ใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.แรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นแห่งที่ 3 เพิ่มเติมจากหมอชิตและหัวลำโพง ให้บริการครบวงจร คุ้มครองดูแลคนหางานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย 

วันนี้ (16 ต.ค.) อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) หรือ สายใต้ใหม่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

รศ.ดร.จักษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ภายใต้การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล กรมการจัดหางานได้ดำเนินงานตามโครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จึงได้เปิดศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากบริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้บริหารพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อคุ้มครองคนหางาน จากเหล่ามิจฉาชีพที่จะเข้ามาหลอกลวงคนหางานให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจากเดิมมีจุดให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง ที่ผ่านมามีประชาชนที่เดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงาน จึงได้มีการขยายศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่) 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานแห่งนี้ นอกจากจะให้บริการจัดหางานในประเทศแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงาน การให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และการให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ โดยรับขึ้นทะเบียนผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ยังให้บริการประชาชนในภาคตะวันตกและภาคใต้อีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...