xs
xsm
sm
md
lg

วธ.มอบโล่ "วัฒนคุณาธร" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.มอบโล่ "วัฒนคุณาธร" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม เนื่องในงานครบรอบ 17 ปี "อิทธิพล" เล็งดึงคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม

วันนี้ (3 ต.ค.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี เมื่อเวลา 09.09 น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารบวงสรวงสักการะศาลตายาย พระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ พ่อแก่ ณ ศูนย์วัฒนธรรม จากนั้นสักการะศาลพระภูมิ กระทรวงวัฒนธรรม ต่อมา นายอิทธิพล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศล
เมื่อเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมาก

นายอิทธิพล กล่าวว่า วธ.จัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อ วธ. 393 รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 115 ราย อาทิ ด.ญ.กรวีร์ วงศ์สุขเสงี่ยม กทม. น.ส.ประวินา ราชแสง จ.ขอนแก่น ด.ญ.ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ จ.เชียงใหม่ นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายคุณากร ประมุข จ.นครศรีธรรมราช และนายอัสสาลาม มะแซ จ.ปัตตานี เป็นต้น

ประเภทบุคคล 160 ราย อาทิ พระราชเขมากร จ.แพร่ พระครูพิพัฒน์คมนียเขต จ.พังงา นายประวิทย์ มาลีนนท์ กทม. นางศรีนวล ขำอาจ จ.ปทุมธานี นายมณฑล อโหสิ จ.พิจิตร นายอำคา แสงงาม จ.ร้อยเอ็ด นายรัตนะ ตาแปง จ.พะเยา และนายประเสริฐ รักษ์วงศ์ จ.สงขลา เป็นต้น

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี กลุ่มฟ้อนไตลื้อ จ.เชียงใหม่ สมาคมลิเกตะพานหิน จ.พิจิตร และคณะหมอลำแฮ้งคอคำ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ วธ.ยังมอบรางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา พิษณุโลก สงขลา สิงห์บุรี และอุดรธานี รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดวธ. ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12 ราย อาทิ นายชัยนันท์ พันธุ์ภคไพโรจน์ นายช่างเทคนิคอาวุโส กรมศิลปากร และนายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูเชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 17 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2562 วธ.ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นแนวทางดำเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภารกิจ วธ.จะมุ่งเน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของชาติ ในยุคดิจิตอลจะเชื่อมจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้ อีกทั้งปรับปรุงให้วัฒนธรรมเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น วธ.จะอนุรักษ์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องประยุกต์ให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชาติ ขณะนี้ วธ. กำลังทำข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้เป็นข้อมูลดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อมูลทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ องค์กรด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ก้าวต่อไปจะมุ่งเน้นเป็นกระทรวงที่รวบรวมหลักฐานสำคัญของชาตินำมาสู่การเผยแพร่และทำให้ประชาชนเข้าถึงงานวัฒนธรรมมากขึ้น สร้างความเข้าใจระหว่างคนรุ่นหลังกับบรรพบุรุษ วธ.จะปรับปรุงรูปแบบของนโยบาย กิจกรรม และการให้บริการของประชาขนให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านศาสนาและศิลปะจะทบทวนบทบาทในอดีต ปรับปรุงปัจจุบัน และต่อยอดทำให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วย

"ภารกิจสำคัญการดำรงรักษาวัฒนธรรมและดึงคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ของคนในอดีตให้คนรุ่นปัจจุบันได้ภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยที่มีทุนวัฒนธรรมสูง มาจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น ไม่อยากให้ขาดช่วงไปในคนรุ่นดิจิตอล ซึ่งจากการสำรวจพบว่า กิจกรรมที่ วธ.จัด ยังเป็นกลุ่มคนในเครือข่ายวัฒนธรรม คนรุ่นกลางจนถึงผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น จะต้องปรับกิจกรรมเพื่อจูงใจคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น" รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมา วธ.มีผลงานชัดเจนด้านอนุรักษ์ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ จะต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามของไทย เรื่องเสรีภาพปัจจุบันมีมากขึ้น แต่จะส่งเสริมเรื่องกาละเทศะ มารยาทไทย เราทิ้งการอนุรักษ์แบบเดิมไม่ได้ แต่จะเพิ่มเติมความร่วมสมัยมากขึ้น ในเรื่องการดูการใช้งบประมาณแต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้ำซ้อนด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...