xs
xsm
sm
md
lg

เช็กปฏิทินสอบ กสพท เปิดรับสมัคร 10-31 ต.ค. มี 54 สาขาวิชาเข้าร่วม ย้ำรหัสเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบรอบคอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสพท เข้าร่วม TCAS รอบ 3 เผยปีนี้คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม 46 สถาบัน รวม 54 สาขาวิชา ย้ำรหัสมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบรอบคอบก่อนสมัคร เปิดปฏิทินกำหนดการ รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 10-31 ต.ค. จัดสอบ 7 มี.ค. 63

วันนี้ (3 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อส. พร้อมด้วย ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก กสพท และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่ม กสพท

ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า กสพท เข้าร่วมคัดเลือกในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 3 หรือรับตรงร่วมกัน หรือที่จะเรียกใหม่ว่า แอดมิชชัน 1 ซึ่ง ทปอ.จะเป็นหน่วยงานในการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. โดยปีนี้มีสถาบันเข้าร่วม 46 สถาบัน 54 สาขาวิชา และให้แต่ละสาขาวิชาเป็น 1 ใน 6 อันดับ ประกอบด้วย แพทยศาสตรบัณฑิต 21 อันดับ จาก 16 สถาบัน  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 9 อันดับ จาก 9 สถาบัน สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 11 อันดับ จาก 10 สถาบัน และเภสัชศาสตรบัณฑิต 13 อันดับ จาก 11 สถาบัน สิ่งที่กสพท. เน้นมากคือความถูกต้อง ตรงไปตรงมา เตือนผู้สมัครให้ดูรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการสมัครก็ถือเป็นการทดสอบอย่างหนึ่ง 

ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า ขณะนี้ กสพท ออกประกาศ กสพท แล้ว 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของ กสพท และฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะของ กสพท โดยปฏิทินการดำเนินการ มีดังนี้ รับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท วันที่ 10-31 ต.ค. 2562 สอบวิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 7 มี.ค. 2563 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ วันที่ 25 มี.ค. 2563 ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ วันที่ 25-27 มี.ค. 2563  สมัครผ่านระบบ TCAS63 และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกวันที่ 17-27 เม.ย. 2563  กสพท ส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้จัดเรียงลำดับของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS63 วันที่ 2 พ.ค. 2563  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในระบบ ทปอ. วันที่ 8 พ.ค. 2563  สถาบันสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ วันที่ 11-15 พ.ค. 2563  กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพให้ทปอ. วันที่ 16 พ.ค.2563 และ ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ วันที่ 17 พ.ค. 2563 ส่วนการสมัครสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมถึงการประกาศผลสอบ ให้ติดตามจากประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ทั้งนี้ การสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารและอัปโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการการสมัครให้ครบ จากนั้นชำระค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท จำนวน 800 บาท ตั้งแต่ 10 ต.ค. - เวลา 23.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย. 2562 โดยชำระได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันให้ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 พ.ย. 2562 หากไม่แก้ไขให้สมบูรณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ส่วนการยื่นคำร้องกรณีไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชาเฉพาะตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ย. 2562 สำหรับสนามสอบวิชาเฉพาะมี 8 สนาม คือ กทม.และปริมณฑล  เชียงใหม่  ขอนแก่น สงขลา พิษณุโลก อุบลราชธานี ชลบุรี และนครราชสีมา

สำหรับคุณสมบัติ เบื้องต้นส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือเป็นเด็กที่จะจบชั้น ม.6 หรือจบชั้นม.6 แล้ว ส่วนคนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 17 เม.ย. และอนุโลมให้ผู้ที่เรียนชั้นปีที่ 4 หรือใกล้จะจบการศึกษา สามารถสมัครได้ เพราะเป็นไปได้ที่บางคนอยากเรียนปริญญาด้านการแพทย์เป็นปริญญาอีกใบ รวมถึงหากเรียนหลักสูตรใดๆ อยู่แล้ว ไม่ให้เข้ามาสมัครหลักสูตรเดิมซ้ำ เช่น เรียนแพทย์อยู่แล้ว แต่กลับมาสอบแพทย์อีก แต่หากสอบข้ามหลักสูตรเช่นทันตแพทย์สามารถทำได้

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกปีการศึกษา 2563 คือ คะแนนโอเน็ต รวม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 60% ซึ่งเป็นเงื่อนไข แต่ไม่นำมาคิดคะแนน โดยวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. น้ำหนัก 70% แบ่งได้ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% คณิตศาสตร์1 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษา 10% ได้เท่ากับหรือมากกว่า 30% ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และวิชาเฉพาะ น้ำหนัก 30% เป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

"ขอย้ำเตือนนักเรียนให้ทำตามข้อปฏิบัติตามที่กำหนด และมีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารการสมัครต่างๆ ตรวจสอบการลงรายทือชื่อ ในเอกสารให้ครบถ้วน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและให้เก็บเอกสารตัวจริงซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลดส่งให้กสพท ใบสมัครต้องสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักเพื่อมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ขอย้ำว่าลายมือชื่อเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในวันสอบและวันสัมภาษณ์ และต้องเข้ามาตรวจสอบสถานภาพการสมัครหลังชำระเงินแล้ว 7 วัน เพราะส่วนมากจะพบว่า ที่มีปัญหาเพราะไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ ส่วนเรื่องของรูปภาพการสมัคร ขออย่าใช้รูปแฟชั่น เป็นรูปหน้าตรงสุภาพ เป็นทางการ ไม่ชูนิ้วหรือทำปากจู๋ นอกจากนี้ การสมัครผ่าน TCAS ขอให้ตรวจสอบรหัสและชื่อคณะให้ชัดเจน ปีนี้มีการขยับรหัสคณะตั้งแต่ลำดับที่ 15 เป็นต้นไป มิเช่นนั้นอาจสมัครผิดคณะได้” พญ.บุญมีกล่าวและว่า ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้เข้าสอบ การเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่ www9.si.mahidol.ac.th/

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ. ดำเนินการจัดระบบทีแคส เป็นปีที่ 3 ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยสาขาด้านการแพทย์ ยังเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมอันดับ1 กสพท. ถือเป็นเสาหลักสำคัญในการรับนักศึกษาด้านการแพทย์ ที่มีความสำคัญ ถือเป็นการเริ่มต้นสมัครระบบ TCAS
กำลังโหลดความคิดเห็น...