xs
xsm
sm
md
lg

อัปครูเป็นเมนเตอร์นำเทคนิคใหม่สอนเด็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สพฐ.ร่วมมือ ม.ศิลปากร เชิญวิทยากร พว. จัดอบรมพัฒนาทักษะครูเป็นเมนเตอร์ นำเทคนิคใหม่มาจัดการเรียนการสอนรับศตวรรษ ที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญวิทยากรสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ที่โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ สพม.กทม.2 โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจากเราตระหนักว่า ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลง โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สร้างนวัตกรรมได้ คิดแก้ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้ ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนด้วย โดยครูเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงการสอน และในการเปลี่ยนแปลงการสอนวิธีหนึ่งที่สำคัญ คือ การเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ การเรียนการสอนเชิงรุก การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผศ.ดร.มาเรียม กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูต้องปฏิบัติด้วย นอกจากนี้บทบาทของครูที่เป็นผู้สอนก็จะกลายเป็นผู้โค้ชหรือผู้ให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง เป็นเมนเตอร์ ครูต้องมีความเข้าใจในการออกแบบการสอน หรือ นำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอนมาใช้เพื่อการสร้างนวัตกรรม มีทักษะอาชีพ มีทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจ Active Learning แล้ว เพราะครูปฏิบัติอยู่แล้ว”

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร พว. กล่าวว่า การอบรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเดินตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่เน้นให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning ซึ่ง พว.ได้ดำเนินการมานานแล้ว จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมสร้างความเข้าใจให้ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ว่า การสอนแบบ Active Learning เป็นวิธีที่ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจ และไม่ต้องใช้เวลาหรือการลงทุนมาก แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแนวตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมา ซึ่งเริ่มได้ทันที Active Learning เป็นกระบวนการสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งของยูเนสโก และโออีซีดี ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ถึง ปี 2030 ว่า การเรียนรู้นั้นเด็กจะต้องสร้างองค์ความรู้เองในมิติของ ความรู้ ค่านิยม คุณค่า และ ทักษะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นครูซึ่งมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนอยู่แล้ว เมื่อมีความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีสอนได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้เรียนได้ทันที

“พว.ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำการวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่า เวลาเพียง 2 ปี สามารถแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพผู้เรียนได้จริง เด็กเป็นนวัตกร สามารถสร้างผลงานได้มากมายตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างห้องเรียนแบบใหม่ และยังแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ เราสามารถเป็นผู้นำการศึกษาได้ ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนและเดินได้ถูกวิธี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขณะนี้ คือ ต้องทำให้ครูเข้าใจจริง ๆ ว่า Active Learning คืออะไร และต้องเดินแบบไหน ซึ่งในการอบรมนอกจากทำความเข้าใจแล้วเราต้องพาครูทำเพื่อให้ครูได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรม เพราะการที่เราจะอบรมครูให้ไปสอนเด็กด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ครูต้องผ่านการอบรมด้วยกระบวนการ Active Learning ด้วย หมายความว่าครูก็ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงและจะได้สามารถนำไปต่อยอดได้”ดร.ศักดิ์สินกล่าว


ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...