xs
xsm
sm
md
lg

พก.กระตุ้นหน่วยงานรัฐจ้างคนพิการทำงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พก. จัดประชุมเพื่อกระตุ้นหน่วยงานรัฐ จ้างคนพิการทำงาน เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตัว การคัดเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการ ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ จากสถิติผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ปี 2562 ต้องจ้างคนพิการทั้งหมด 17,999 ราย โดยในมาตรา 33 จ้างคนพิการเข้าทำงานแล้ว จำนวน 3,447 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.15 และมาตรา 35 จำนวน 3,658 คิดเป็นร้อยละ 20.32 รวม 7,105 ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐต้องจ้างงานคนพิการเพิ่มอีก 10,894 หรือร้อยละ 60.53 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)

อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทุกประเภทได้มาร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการมีงานทำอย่างทั่วถึงและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...