xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 10 แพคเกจ สร้างสุขภาพดีในที่ทำงาน หวังลดอัตราตายจากโรคเรื้อรัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อัตราตายวัยทำงาน 3 ใน 4 มาจากโรคเรื้อรัง  7 หน่วยงาน ร่วมลงนามส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรควัยทำงาน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ สร้างสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและความสุขในการทำงาน ทั้งการจัดกิจกรรมทางกายในที่ทำงาน ลดความเครียดพนักงาน การเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ สร้างครอบครัว มีมุมนมแม่ เตรียมเกษียณ จัดสิ่งแวดล้อมลดออฟฟิศซินโดรม โรงอาหาร

วันนี้ (12 ก.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า รัฐบาลมอบให้ สธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งคอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี อายุยืนยาว ทั้งนี้ จากการสำรวจและการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีกิจกรรมทางกายลดลง ใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน  เสียชีวิตก่อนวัยอันควร  โดยคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้มากกว่าปกติ 2 - 3 เท่า หากคนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น 

นายอนุทิน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และ สสส. พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า 10 แนวทางด้านสุขภาพนี้ จะเป็นการให้องค์ความรู้กับหน่วยงาน นำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง ซึ่งจะมีการความแตกต่างไม่เหมือนกัน ประกอบด้วย  ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี เน้นในสถานประกอบการจัดกิจกรรมทางกาย  ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข เน้นการลดความเครียดจากการทำงาน สร้างสุขไม่เครียด โดยมีตัวชี้วัดจากอัตราการขาด ลาป่วยของพนักงาน  ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล  เน้นการให้ความรู้ก่อนสมรส หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ เน้นการมีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ  ชุดที่ 5  เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว เน้นการส่งเสริมการออม เพื่อรองรับอนาคต  ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม เป็นการจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน  ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ  เน้นดูแลโรคติดต่อจากการทำงาน  ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่  ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ครอบคลุมคุณภาพอาหารในโรงอาหาร ครบ 5 หมู่ มีการจัดบริการน้ำสะอาดให้ดื่ม และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิตกำลังโหลดความคิดเห็น...