xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.ปลุกจิตสำนึกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ของสอศ. ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.นี้ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำนึกถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี สามารถวางแผนการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทางการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ในการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน ประกอบด้วย นักเรียนทุน จำนวน 300 คน และ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน จำนวน 300 คน

โดย สอศ.มีความคาดหวังว่า นักเรียนทุนทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีแด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงควรมีความรู้ ความสามารถในงานอาชีพ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และพึงมีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ดังนั้น การฝึกอบรม การเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจน การดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียนจบการศึกษา มีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติกำลังโหลดความคิดเห็น...