xs
xsm
sm
md
lg

พม. ชู “วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม. ชู “วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” ใช้ขับเคลื่อนเมืองสร้างสุข ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันนี้ (9 ส.ค.) ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ“วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยแบบครบวงจร ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมด้านสังคมในทุกมิติ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การอบรมวิชาการ และการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้และการมีงานทำ เป็นต้น ทั้งนี้ พม.จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนในพื้นที่ "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” โดยส่วนราชการระดับกรมมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคมนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้แนวคิด “วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” ที่มุ่งเน้นให้เกิดการจัดสวัสดิการด้านสังคมในระดับชุมชน เพื่อเป็นชุมชนน่าอยู่ (Safety) ซึ่งทุกคนในชุมชนได้รับบริการและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Smart) อีกทั้งทุกคนในชุมชนมีความสุข (Smile) นำไปสู่สังคมแห่งความพอเพียง (Sufficiency) โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ จึงมีการนำเสนอรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานความร่วมมือกัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตลาดวิถีชุมชนและการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 47 บูธ

“ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในพื้นที่อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนาอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการ Universal Design และการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบ Mixed - use ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน นำไปสู่การเป็นเมืองสร้างสุขอย่างแท้จริง” นายปรเมธี กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...