xs
xsm
sm
md
lg

นักวิชาการ ห่วงหญิงไทยตายจากบุหรี่มือสองในบ้าน ย้ำ 20 ส.ค.เริ่ม กม.ผิดความรุนแรง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดีเดย์ 20 ส.ค. บังคับใช้ กม.สูบบุหรี่ในบ้าน ถือเป็นความรุนแรง นักวิชาการ เผยงานวิจัย 81% หญิงไทยรับควันบุหรี่มือสองจากในบ้าน

วันนี้ (9 ส.ค.) ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองเฉลี่ยปีละ 430,000 ราย โดยผู้หญิง 2 ใน 3 ต้องเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งผู้หญิงที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ดังนั้น ศจย. จึงสนับสนุนการวิจัย "พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้หญิงที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ พ.ศ.2561" โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 385 คน

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า ผลการวิจัยพบว่า 81% บ้าน เป็นสถานที่รับควันบุหรี่มือสองจากคนในครอบครัวมากที่สุด และ 97% สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ 1-2 คน โดยผู้หญิง 96% รับรู้ประโยชน์การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง และ 65% มีพฤติกรรมปฏิเสธที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีควันบุหรี่มือสอง ทั้งนี้ การรับรู้ประโยชน์การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้หญิงตระหนักถึงความสำคัญในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและอาจเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า ถ้าคนในครอบครัวสูบบุหรี่ในบ้าน ถือว่าเป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยนิยามคำว่า "ความรุนแรงในครอบครัว" คือ การกระทำใดๆในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ซึ่งผู้ได้รับควันบุหรี่ถือเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวซึ่งมีทุกจังหวัด โทร. 1300 จากนั้นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมฯ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ และมีอำนาจออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้เท่าที่จำเป็น พร้อมกับทำคำร้องและคำสั่งไปยื่นต่อศาลภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ 20 ส.ค. 2562 จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จึงอยากขอร้องให้คนที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ในบ้าน เพราะผลกระทบรุนแรงต่อคนในครอบครัว ถึงเวลาที่บ้านควรปลอดบุหรี่ 100%


กำลังโหลดความคิดเห็น...