xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.หวัง “เด็กทวิวุฒิระบบราง” พัฒนาโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่สากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศธ. หวัง “เด็กทวิวุฒิระบบราง” รุ่นแรก เป็นกำลังสำคัญพัฒนาโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่สากล

วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในโครงการผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านการบำรุงรักษาในระบบขนส่งทางรางและรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระบบทวิวุฒิ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า นักศึกษาระบบทวิวุฒิรุ่นแรกถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษาเอกชนทั้ง 4 แห่ง และประเทศไทย สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหม่ S-Curve และ New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ทุกคนอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ให้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอตลอดชีวิต ทั้งด้านวิชาการ ทักษะฝีมือ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต เพื่อให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศ รวมไปถึงสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ในยุคที่มีการเปิดเสรีด้านกำลังคนและฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอให้ภาคภูมิใจในตัวเอง ที่เป็นผู้มีความสามารถช่วยพัฒนาประเทศด้านขนส่งระบบรางและการบำรุงรักษา และสิ่งสำคัญขอให้ช่วยกันรักษาซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนถึงการทำความดีเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะผู้ที่ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อมีงานทำมีรายได้ ก็ต้องส่งเงินคืนให้กับกองทุน เพื่อเป็นการเอื้อให้รุ่นน้องได้มีโอกาสการเข้าถึงศึกษาด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...