xs
xsm
sm
md
lg

งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ "ตับ" จะกลับมาดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การดื่มสุราของมึนเมา ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่จะไม่แสดงอาการเมื่อเจ็บป่วย แต่จะแสดงอาการก็ต่อเมื่อใช้การอีกไม่ได้แล้ว และพร้อมที่จะพาเจ้าของร่างให้เป็นตายไปตามกัน ช่วงเข้าพรรษานี้ หากงดเหล้าให้ได้ครบ 3 เดือน ตับจะได้พัก ได้เริ่มฟื้นฟู และกลับมาดีขึ้นได้ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ก.ค. - 13 ต.ค. 2562 ถือเป็นปีที่ 16 ของการรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งการงดเหล้าเข้าพรรษาก่อให้เกิดผลดีขึ้นหลายด้าน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพคนดื่ม โดยก่อโรคให้กับร่างกายมากกว่า 60 โรค แต่จะเด่นชัดที่ตับมากที่สุด นอกจากนี้ ยังกระทบต่อสังคมด้วย เพราะเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท ความรุนแรงทางเพศ ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ขณะนี้ประเทศไทยยังมีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปี 2560 ยังมีคนดื่มมากถึง 15.9 ล้านคน แม้แนวโน้มจะลดลงทั้งจำนวนคนดื่มและการดื่มในระดับที่อันตราย และค่าใช้จ่ายในการดื่มที่ลดลง แต่ก็ยังถือว่าลดลงไม่มาก ยังต้องเดินหน้ารณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง การงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นธงหมุดแรกๆ ของ สสส. ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการชวนให้คนเริ่มต้นงดเหล้าและชวนให้เลิกเหล้าไปให้ได้ตลอด และในปีนี้ก็มีความร่วมมือกับทางพุทธจักรในการช่วยรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

"การงดเหล้าเข้าพรรษาทำให้เกิดข้อดีหลายเรื่อง อย่างเรื่องค่าใช้จ่ายในการดื่มซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 325 บาทต่อครั้ง หากงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยรายละ 1,820 บาท รวมทั้งประเทศจะประหยัดได้ถึง 10,724 ล้านบาท ขณะที่เรื่องของการเสียชีวิตนั้น ตลอดช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลงร้อยละ 9 และลดการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลง ร้อยละ 25 ส่งผลให้การดื่มลดลง ร้อยละ 10 ขณะที่คนงดเหล้าก็จะได้พักตับ ทำให้ตับดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยผลดีที่เกิดขึ้น เท่ากับว่าคนที่ชวนให้คนดื่มเหล้าหันมางดเหล้าได้เป็นการทำบุญ ถือเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น เข้าพรรษานี้ จึงอยากให้คนที่อยากเลิกอยู่แล้วเข้าร่วมโครงการ และคนรอบข้างช่วยกันชวนและเชียร์ให้ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งก็จะได้รับบุญกุศลไปด้วย" ดร.สุปรีดา กล่าว

สำหรับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ระบุว่า จะมีการดึงคนหัวใจเพชร ที่สามารถเลิกเหล้าได้ 3 ปีขึ้นไป มาร่วมชักชวนถ่ายทอดประสบการณ์ถึงการเลิกเหล้า ซึ่งจะสามารถชักจูงได้ดีกว่านักวิชาการ เพราะเขามีประสบการณ์ตรงว่าตอนติดเหล้าชีวิตเป็นอย่างไร เลิกเหล้าแล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ จะยังใช้ระบบชวน ช่วย ชม เชียร์ ในการดึงคนเข้าร่วมงดเหล้าให้ได้ตลอดพรรษา คือ 1.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งการปฏิญาณตน โดยเฉพาะที่วัด จะทำให้งดเหล้าครบพรรษาได้มากกว่าคนไม่ปฏิญาณ 2.ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในการเลิกเหล้า 3.ชมหากเลิกได้ครบ 3 เดือนจะเรียกว่า คนหัวใจหิน และ 4.เชียร์ให้เลิกต่อไปเมื่อครบ 3 เดือนแล้ว หากเลิกได้ครบ 3 ปีก็จะเป็นคนหัวใจเพชร และมีระบบในการชักชวนให้ร้านค้าในพื้นที่ไม่ขายเหล้าในช่วงเทศกาล งานบุญงานประเพณีขอให้ไม่มีการเลี้ยงเหล้า

ในส่วนของความร่วมมือกับทางศาสนา ในการชัดชวนคนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า ช่วงเข้าพรรษาปี 2562 นี้ อยากให้ร่วมกันอธิษฐานจิต สมาทานศีล 5 โดยตั้งใจงดเหล้าให้ได้ 3 เดือนตลอดเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่พระและวัดจะได้เป็นผู้นำสร้างสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่กำลังขับเคลื่อน และโครงการอื่นๆ เช่น หมู่บ้านรักษาศีล ชุมชนคุณธรรม โดยขอนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาวะ โดยอาจตั้งจุดอธิษฐานจิต และเทศนาให้แนวทางปฏิบัติ รวมถึงจัดกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับวัด เพื่อสร้างสุขภาวะทุกพื้นที่สังคมไทยและชาวพุทธต่อไป

พระพรหมวชิรญาณ ยังกล่าวอีกว่า การงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นหนึ่งในการลดบาป เป็นการบำเพ็ญบารมี เพราะการดื่มสุราเป็นการละเมิดศีลข้อที่ 5 โดยการงดเว้นทุจริตสิ่งไม่ดีไม่งาม สามารถทำได้ 3 ระดับ คือ 1.สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ เจตนางดเว้น ซึ่งเกิดขึ้นในทันทีทันใด คือเดิมไม่ได้รักษาศีล แต่นึกขึ้นได้จากสถานการณ์อำนวย เช่น เหล้าวางอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ดื่ม เป็นต้น 2.สมาทานวิรัติ คือ เจตนางดเว้นไม่ล่วงละเมิดศีล เพราะตั้งใจรักษาไว้ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ที่ตั้งใจเลิกให้ได้ตลอด 3 เดือน เป็นต้น และ 3.สมุจเฉทวิรัติ คือ เจตนางดเว้นเด็ดขาด ไม่กลับไปล่วงละเมิดศีลอีก เช่น เลิกเหล้าให้ได้ต่อเนื่องหลังออกพรรษาไปแล้ว

งดเหล้าเข้าพรรษา นอกจากดีต่อตับ ดีต่อสุขภาพตัวเอง ยังดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ ช่วยลดอุบัติเหตุ ถือเป็นการสร้างบุญบำเพ็ญบารมีแก่ตัวเอง ขณะที่คนชวนงดเหล้าเข้าพรรษาก็จะได้อานิสงส์จากการช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...