xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ดัน ร.ร.อนุบาล "ไฮสโคป" ฝึกเด็กวางแผนการเล่นเอง หวังคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สพฐ.ดัน ร.ร.อนุบาล ใช้แนวคิด "ไฮสโคป" ฝึกเด็กวางแผนการเล่นเอง หวังรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น นำร่องแล้ว 19 แห่ง พร้อมจัดงบประมาณให้แห่งละ 2.5 แสนบาท ในการจัดการเรียนการสอน อบรมบุคลากร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เห็นชอบให้มีการจัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด "ไฮสโคป" ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการคิดการตัดสินใจเลือก และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น มีทักษะชีวิตและความฉลาดทางสมอง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนเป็น

"แนวคิดไฮสโคป จะให้นักเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น 3 กระบวนการ คือ การวางแผนการเล่นเอง การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และการทบทวนว่าเล่นตามแผนที่ทำหรือไม่ มีปัญหาอะไร ซึ่งเมื่อเด็กฝึกคิดวางแผนเป็น เมื่อโตขึ้นก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดร.เดวิด ไวคาร์ท ประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคป ระบุไว้ว่า การลงทุนกับเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ เพราะจะได้ทุนกลับคืนกลับมาถึง 7 เท่า" นายสุเทพ กล่าวและว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้ประกาศให้มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปขึ้น จำนวน 19 แห่ง ตามการจัดกลุ่มจังหวัดแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารราชการจังหวัดและส่วนจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 จำนวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 1 โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร 1 โรงเรียน เพื่อให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป และเป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดด้วย โดยสนับสนุนงบประมาณให้แล้วศูนย์ละ 250,000 บาท และจัดอบรมบุคลากรทั้งในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียน 267 แห่ง ศึกษานิเทศก์ 183 เขตพื้นที่การศึกษา และครู 755 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 19 แห่ง ได้แก่ ร.ร.อนุบาลสามเสน ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ร.ร.อนุบาลชัยนาท ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม ร.ร.อนุบาลสุมทรสาคร ร.ร.อนุบาลชุมพร ร.ร.อนุบาลกระบี่ ร.ร.อนุบาลสงขลา ร.ร.อนุบาลชลบุรี ร.ร.อนุบาลอุดรธานี ร.ร.อนุบาลสกลนคร ร.ร.อนุบาลขอนแก่น ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ร.ร.อนุบาลเชียงราย ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และร.ร.อนุบาลนครสวรรค์


กำลังโหลดความคิดเห็น...