xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ 132 เครือข่าย เร่งสร้างวินัยคนในชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์คุณธรรมฯ จัดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 10 ระดม 132 หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวินัยคนในชาติ เผยพบสังคมไทยมีคุณธรรมระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจาก เห็นประโยชน์ส่วนตัว ขาดความซื่อสัตย์สุจริต

วันนี้ (2 ก.ค.) ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศวธ.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 10 โดยบูรณาการความร่วมมือของสมัชชา 6 เครือข่ายจาก 132 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด "1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ" ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. โดย รศ. น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรมฯ กล่าวว่า จากการจัดงานสมัชชา 9 ครั้งที่ผ่านมาถือว่าภาคีเครือข่ายได้ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ล่าสุดมีการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน สำหรับการจัดงานครั้งที่ 10 นี้ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความตระหนักขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย ที่จะเน้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะมีการรายงานสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยประจำปี 2561 - 2562 และนำเสนอเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัย การนำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับที่ 1 การนำเสนอ 6 นวัตกรรมต้นแบบของเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนนำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์และเข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เสนอต่อรัฐบาลใหม่เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ การยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรคุณธรรมของไทย

ด้าน ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยปี 62 ที่จัดทำโดยศูนย์คุณธรรมฯ 62 พบว่า สังคมไทยปัจจุบันผู้คนมีคุณธรรมในระดับปานกลางคือร้อยละ 52 และคิดว่าอนาคตจะมีคุณธรรมลดลงถึงร้อยละ 59.10 สาเหตุของการขาดคุณธรรมมาจากปัญหาคนในสังคมไม่มีวินัยกว่าร้อยละ 59.70 รองลงมาคือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รู้จักพอ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ขาดความรับผิดชอบ ขาดความสามัคคีนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคม อีกทั้งการเข้ามาของสื่อโซเซียล ยังก่อให้เกิดปัญหา 5 อันดับคือ การใช้วาจาหยาบคาย หลอกลวงกัน มีความขัดแย้งทางความคิด ความสัมพันธ์เสื่อมถอย และเกิดการเลียบแบบที่ไม่เหมาะสม ผลสำรวจยังระบุถึงปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.62 สะท้อนปัญหาสำคัญที่มาจากการขาดวินัย อันดับแรก คือ ปัญหาขยะล้นเมือง เกิดอุบัติเหตุจากความประมาท ปัญหาการทะเลาะวิวาทบนโลกออนไลน์


กำลังโหลดความคิดเห็น...