xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.อัพความรู้ครูอาชีวะก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.จับมือ สกศ.สถานประกอบการ 23 แห่ง อัพความรู้ครูอาชีวะให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งหน่วยงานและสถานประกอบการ 23 แห่ง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ ก่อสร้าง รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ยานยนต์ และชิ้นส่วน และ พลังงาน เพื่อให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สอศ. มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและให้ได้มาตรฐานระดับสากล พันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในระบบการศึกษาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การมีงานทำและ มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นการยกระดับ ขีดความสามารถทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ การให้ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์ และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดเวลา จะเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่หลากหลายทันต่อวิทยาการ และเทคโนโลยีชั้นสูงในโลกอาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ได้กำหนดให้ครูผู้สอนวิชาชีพในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคน ต่อปีการศึกษา จากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ในแต่ละปีผลการสำรวจความต้องการของครูจากสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่แจ้งความต้องการจะไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อเป็นต้นแบบในครั้งนี้ จึงนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อขยายผลไปยังสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...