xs
xsm
sm
md
lg

กรมสุขภาพจิตร่วมศิริราช จ่อวิจัย "น้ำมันกัญชา" รักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมสุขภาพจิต ตั้ง คกก.วิเคราะห์ผลดีผลเสียใช้กัญชาทางจิตเวช พร้อมเดินหน้าวิจัยตำรับยาศุขไสยาศน์ช่วยรักษานอนไม่หลับ ร่วมศิริราชวิจัยน้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม และการใช้ซีบีดีรักษาผู้ป่วยวิตกกังวล

วันนี้ (18 มิ.ย.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ว่า กรมสุขภาพจิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 1.วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2. จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4. กำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กรมฯ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้มีการนำเสนอถึงหัวข้อในการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โดยร่วมกับ รพ.ศิริราช และการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของ Cannabidiol (CBD) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized anxiety disorder) เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...