xs
xsm
sm
md
lg

ปตท. สานพลังเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า เพิ่มพื้นที่ป่า 6 พันไร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“คุ้งบางกะเจ้า”เป็นเกาะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ 11,818 ไร่ที่โอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธุ์ไม้กว่า 80 ชนิดในพื้นที่ ทำหน้าที่ปอดธรรมชาติให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งชุมชนก็มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาจากการขยายตัวของการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหา มีความร่วมมือจาก 34 องค์กรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ประกอบด้วย ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง และบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ โดยจัดตั้งโครงการ OUR Khung BangKachao ขึ้นในปี 2561 ภายใต้การกำกับดูแลจากมูลนิธิชัยพัฒนา

น้อมนำศาสตร์พระราชา"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสำคัญเพื่อให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวและพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นการสืบสานขยายผลตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาและตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งมอบกล้าไม้ให้กับผู้แทนชุมชน 6 ตำบลเพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า โดยมีนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ 19 องค์กรผู้สนับสนุน และกว่า 30องค์กรภาคีคณะทำงานเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงออกในการร่วมมือร่วมใจในการรักษาป่า มีการมอบกล้าไม้ป่าหลายชนิดที่เจริญเติบโตดีในพื้นที่บางกระเจ้าให้กับผู้แทนชุมชนทั้ง 6 ตำบล แม้ว่าจะมีพันธุ์ไม้พืชสวนบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นกล้าไม้ป่า เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่จำนวน 107 แปลง รวม 400 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่กรมป่าไม้เป็นผู้ดูแล ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างออกซิเจนให้กรุงเทพและปริมณฑล นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้คุ้งบางกระเจ้ายังเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (The Best Urban Oasis) ตามที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์เอเชีย เมื่อปี 2549

ด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKachao ได้ร่วมมือกับคณะทำงานฯทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา อาทิ กรมป่าไม้ เชลล์ ปตท.สผ. ซีพี ทรู บางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวระดับตำบล และระดับคุ้งบางกระเจ้าขึ้น เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในการเตรียมพร้อมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เช่น การเตรียมพื้นที่ปลูกป่า การวางท่อจัดการน้ำใหม่ นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นพื้นฐานภายใต้รูปแบบ Social Collaboration เพื่อให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของประเทศไทยตลอดไป

ทั้งนี้ โครงการ OUR Khung BangKachao วางเป้าหมายในการรักษาพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้าให้ได้ 6,000 ไร่ภายใน 5 ปี โดยปีนี้จะเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียว 400 ไร่ ก่อนขยายเพิ่มในปี 2563 อีก 2,600 ไร่และปีถัดไปเฉลี่ยปีละ 1,000 ไร่ พร้อมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบ ตำบลละ 1 แห่ง เช่น สวนส้มเทพรส สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ สวนมะพร้าวน้ำหอม สวนเกษตรผสมผสาน และพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย (อินทรีย์) ตำบลละ 50% ของพื้นที่เกษตร ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต้องมาสัมผัส

รวมทั้งได้กำหนดเป้าหมายร่วม (Share Goal) ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าและสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ให้ดีขึ้นร้อยละ 20 โดยมีงานพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง การจัดการขยะ การส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม

ขณะเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. เอง ก็เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานทั้ง 6 ชุด โดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นประธานคณะทำงานจัดการขยะ เพื่อให้องค์กรสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมกันพัฒนาโครงการในทุกมิติ

สำหรับตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ปตท. ได้ยึดหลักการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนคือ People Planet และ Prosperity ซึ่งการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าเป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานที่ ปตท. ให้ความสำคัญ โดยนำองค์ความรู้การปลูกป่า ผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คุ้งบางกะเจ้ายังคงเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับคนไทยสืบต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...