xs
xsm
sm
md
lg

เตือนพระวิทยากร อย่าวิจารณ์การเมือง-สถาบัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เตือนพระวิทยากร อย่าวิจารณ์การเมือง-สถาบัน ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ด้าน ศน.หนุนสร้างต้นแบบเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กล่าวตอนหนึ่งว่า พระธรรมวิทยากร เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมส่งเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังนั้น ทางกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย จัดอบรมพระธรรมวิทยากร จำนวน 200 รูป จากทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จริยาวัตรพระสงฆ์ การเพิ่มสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในยุคดิจิทัล การดำเนินการด้านศาสนพิธี รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เทคนิคโดยสื่อสร้างสรรค์ จิตวิทยาวัยรุ่น และมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการอบรมคุณธรรมและการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ศน. จะขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

“พระธรรมวิทยากร จะต้องมีความรู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการ จัดกิจกรรมทางศาสนา ในศาสนสถานและสถานศึกษา เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน อีกทั้งต้องเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับคนในสังคม และช่วยสร้างสังคมให้สงบสุข”อธิบดี ศน. กล่าว

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ในประเทศไทยที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอยู่จำกัด ยิ่งต่างจังหวัดยิ่งน้อยมาก แต่โครงการทางพระพุทธศาสนามีจำนวนมาก ทำให้พระสงฆ์แต่ละรูปรับงานหลายรูปแบบ เป็นพระวิทยากร พระธรรมทูต ครูสอนพระพุทธศาสนา ดังนั้น การส่งเสริมสมรรถนะพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก ซึ่งต้องสร้างและมีความรู้ มีความเข้าใจ ในความหมายของธรรมะ และการปฏิบัติด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องระวังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ก็คือ คำพูด อย่าแสดงความโดดเด่น เก่งกล้า พูดจากระทบกระเทียบการเมือง และสถาบัน หรือให้ความคิดเห็นในเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในโซเชียล ซึ่งพระรุ่นใหม่ที่หัวรุนแรง ขาดสติ ขาดความรอบคอบ แสดงความเห็น ไม่ถูกกาลเทศะมีมาก จะส่งผลกระทบเสียหาย นับเป็นเรื่องอันตรายที่สุด เท่ากับ ฆ่าตัวตาย จึงควรละเว้นการสร้างผลกระทบ หรือให้ความเห็นที่นำไปสู่สิ่งที่อันตราย
กำลังโหลดความคิดเห็น...