xs
xsm
sm
md
lg

บัตรทอง ลุย 4 โครงการตรวจคัดกรองโรคชาวกรุง ชวนใช้สิทธิฟรีปีละ 1 ครั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สปสช.รุก 4 โครงการป้องกันโรคชาวกรุง ในปี 62 ทั้งคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรในโรงพยาบาล คัดกรองสุขภาพแรงงานนอกระบบ ร้านยาชุมชนอบอุ่น คัดกรองความเสี่ยง หน่วยบริการร่วมทันตกรรม ช่วยเข้าถึงบริการ ชวนใช้สิทธิฟรีปีละ 1 ครั้ง

นพ.ศักดิ์ชัย เจริญวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หากมีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่กนุงเทพมหานคร (กทม.) จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมา สปสช.เขต 13 กทม. จึงได้ร่วมกับ กทม. หน่วยบริการในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมดูแลสุขภาพประชาชน เพิ่มเติมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น  ซึ่งปี 2562 ได้ดำเนินงาน 4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับชาวกรุงเพิ่มเติม คือ

1.โครงการคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรในโรงพยาบาล โดยตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยใน กทม. โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล รับบริการได้ที่หน่วยบริการภายใต้ระบบบัตรทอง อาทิ ตรวจวัดสายตา ภาวะกระดูกพรุน สมรรถภาพทางสมอง ภาวะโภชนาการ ไขมันในเลือด และการทำงานของไต เป็นต้น

2.โครงการคัดกรองสุขภาพแรงงานนอกระบบในผู้ขับขี่รถสาธารณะ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ แต่ละวันต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนภายใต้ฝุ่นและควันรถ เสี่ยงรับและแพร่กระจายโรค จากการพบปะคนจำนวนมากที่ใช้บริการ การคัดกรองสุขภาพคนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ผ่านมา สปสช.ได้สนับสนุนโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทำงาน และเฝ้าระวังสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพฯ พบว่า กลุ่มผู้ขับขี่พาหนะ แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3 อันดับแรก คือ มีปัญหาการมองเห็น สูงร้อยละ 78 ความผิดปกติของปอด ร้อยละ 44 และความผิดปกติการได้ยิน ร้อยละ 31 โดยแนะนำให้เข้ารับบริการหน่วยบริการตามสิทธิ และปี 2562 ยังดำเนินโครงการต่อเนื่อง

3.โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น เป็นที่ทราบว่า โรคเมตาบอลิก ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และโรคอ้วน เกิดจากการพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นหวาน มัน เค็ม การคัดกรองความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่พื้นที่ กทม.มีประชากรมาก หน่วยบริการยังมีจำกัด เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการคัดกรอง ซึ่งร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) เป็นหน่วยบริการด้านยากระจายอยู่ตามชุมชน มีความสะดวกต่อประชาชนในการเข้ารับบริการ เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคได้ ที่ผ่านมา สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมชุมชนดำเนินโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ใน 11 เขตพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ เม.ย. ล่าสุดมีร้านขายยาเข้าร่วม 26 แห่ง โดยจะตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นด้วยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจร่างกาย ประเมินภาวะอ้วนลงพุง ตรวจเลือดโดย DTX หาภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน บันทึกผลในสมุดบันทึกสุขภาพ และแจกให้ผู้รับบริการทุกราย และให้คำแนะนำ กรณีพบความผิดปกติจะส่งต่อเพื่อรักษาตามสิทธิ

4.โครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน สปสช.ได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและคลินิกทันตกรรมเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการ 62 แห่ง มุ่งให้เกิดการเข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมป้องกัน เนื่องจากปัญหาฟันและสุขภาพช่องปากจะนำมาสู่ปัญหาสุขภาพร่างกายในด้านอื่นๆ ตามมาและรุนแรงได้

ทั้งนี้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันครอบคลุมประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ทุกสิทธิบริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำทุกกลุ่มวัย เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยงสำหรับเด็ก เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่สำหรับเด็กอายุ 6-20 ปี เคลือบหลุมร่องฟันหลังถาวร ซี่ที่ 4, 5 และ6, 7 โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็กอายุ 6-20 ปี ทาฟลูออไรด์วานิชสำหรับผู้สูงอายุ และขูดหินปูน ทำความสะอาดฟันทั้งปากในหญิงตั้งครรภ์

"การบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้ง 4 โครงการที่ สปสช.เขต 13 กทม. ได้ดำเนินการนี้ ครอบคลุมประชาชนคนไทยที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิเข้ารับการคัดกรองสุขภาพได้ฟรีปีละ 1 ครั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนขาวกรุงเทพผู้มีสิทธิเข้ารับบริการเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330" นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...