xs
xsm
sm
md
lg

กทม.มอบโล่โรงเรียนคะแนน O – NET ดีเด่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.มอบโล่โรงเรียนคะแนน O – NET ดีเด่น พร้อมส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กัน

วันนี้ (8 มิ.ย.) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพระนคร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนน O – NET เฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชบพิตร โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดราชนัดดา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนวัดพระเชตุพน โดยมีนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 160 ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร

นางวิภารัตน์ กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน โดยส่งเสริมให้มีการจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในห้องเรียน ด้วยการใช้ ICT หรือ Smart Education และเน้นการเรียนรู้แบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Active Learning) อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ทุกคนสามารถอ่านออกได้ 100% ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ด้วยการสนับสนุนให้มีครูชาวต่างชาติที่มีสำเนียงถูกต้องเข้ามาสอน รวมถึงสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งนักเรียนไปศึกษายังต่างประเทศ ซึ่งนอกจากการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว กรุงเทพมหานครยังมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งด้วย เพราะถ้านักเรียนเป็นคนดีแล้ว การจะเป็นคนเก่งก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งในส่วนนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของเด็กกำลังโหลดความคิดเห็น...