xs
xsm
sm
md
lg

ครึ่งปี 62 มีผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองเกือบ 4.5 แสนเรื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สปสช.เปิดข้อมูล คุ้มครองสิทธิบัตรทอง ครึ่งปี 62 มีประชาชนใช้บริการผ่านสายด่วน สปสช.1330 เกือบ 4.5 แสนเรื่อง สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิมากสุด รองลงมาประสานส่งต่อผู้ป่วย ร้องเรียน และร้องทุกข์ เผยผลงานกว่าร้อยละ 76 แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 25 วัน

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น นอกจากการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว การคุ้มครองสิทธินับเป็นภารกิจสำคัญที่ สปสช.ดำเนินการควบคู่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน โดยดำเนินการผ่านช่องทางสายด่วน สปสช. 1330 (ร้อยละ 99.55) ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50 (5) สปสช.เขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
จากผลดำเนินการในช่วง 6 เดือน จากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีการให้บริการคุ้มครองสิทธิฯ ทั้งหมด 449,630 เรื่อง เป็นการสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพมากที่สุด 434,581 เรื่อง หรือร้อยละ 96.65 อาทิ ลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการ สิทธิประโยชน์การรับบริการ และตรวจสอบข้อมูลสิทธิ เป็นต้น โดยประชาชนผู้รับบริการ 139,503 เรื่อง และผู้ให้บริการ 30,998 เรื่อง

รองลงมาเป็นการประสานส่งต่อผู้ป่วย 9,523 เรื่อง หรือร้อยละ 2.12 แยกเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) 8,677 เรื่อง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (NON UCEP) 846 เรื่อง ร้องทุกข์ 3,512 เรื่อง หรือร้อยละ 0.78 เรื่องที่ร้องทุกข์ อาทิ การลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการ สิทธิไม่ตรงตามจริง และขอความช่วยเหลือเป็นต้น และร้องเรียน 2,014 เรื่อง หรือร้อยละ 0.45 ส่วนใหญ่เป็นการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 758 เรื่อง ถูกเรียกเก็บเงิน 405 เรื่อง ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 748 เรื่อง และมาตรฐานการให้บริการ 103 เรื่อง
“จากเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนได้แจ้งเข้ามายังสายด่วน สปสช. 1330 และช่องทางต่างๆ นั้น สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช. ได้ประสานดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว ซึ่งร้อยละ 76.05 สามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นไปตามตัวชี้วัดและสร้างความพึ่งพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการอย่างยิ่ง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ละปีมีประชาชนรับบริการจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีจำนวน 930,302 เรื่อง จากปี 2560 มีจำนวน 764,887 เรื่อง เป็นผลจากการรับรู้และการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการคุ้มครองสิทธิ นอกจากเป็นการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขแล้ว ยังใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปร่วมประมวลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนสร้างความครอบคลุมและทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปัจจุบัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...