xs
xsm
sm
md
lg

“สรนิต” แบ่งงานด้านวิทย์-อุดมศึกษาให้ผู้บริหาร อว.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สรนิต” ปลัด อว.ลงนามหนังสือแบ่งงานด้านวิทย์ ให้ 2 รองปลัด อว. ผู้ตรวชราชการ อว.ที่ปรึกษาฯ ในการปฏิบัติงาน มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัด อว.ให้ "สัมพันธ์" ดูแลงานด้านอุดมศึกษา


ผู้สื่อข่าวรายงงาน เมื่อเร็ว ๆนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามในคำสั่ง อว. 4/2562 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดอว. ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัด อว.ดูงานดังนี้ 1.สำนักงานรัฐมนตรี 2.สำนักงานลัดอว. ส่วนสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงประจำภูมิภาค 3.กรมวิทยาศาสตร์บริการ 4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัด อว. ดูงานดังนี้ 1.สำนักงานปลัดอว. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ยกเว้นโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต เฉพาะการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณ ประสานงาน เร่งรัด ติดตามและปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ สำนักงานที่ปรึกษาฯ ณ กรุงวอชิงตัน และสำนักงานที่ปรึกษาฯ ณ กรุงปักกิ่ง 2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 3.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 4.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 5.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ อว. ดูงานดังนี้ 1.สำนักงานปลัด อว. ส่วนสำนักตรวจราชการ 2.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ3.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ อว. ดูงาน 1.สำนักงานปลัดอว. ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เฉพาะการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณ ประสานงาน เร่งรัด ติดตามการดำเนินการและปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ น.ส.สุณีย์ เลิศพัยรธรรม ผู้ช่วยปลัดอว. ดูงาน 1.สำนักงานปลัดอว. ส่วนสำนักบริหารกลาง ยกเว้นส่วนบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกฏหมาย และ2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และนายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน 1.สำนักงานปลัดอว. ส่วนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนฯ และโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและ3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

นอกจากนี้ ปลัดอว. ยังได้ได้ลงนามในคำสั่งอว.ที่5/2562 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดอว. ด้านการอุดมศึกษา ดังนี้ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ดูงาน สำนักอำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นายปฐม ดูงานสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ กกอ. ดูงาน สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษาสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส่วนหน่วยงานในสำนักงานปลัดอว.ด้านอุดมศึกษาที่ขึ้นตรงต่อปลัดอว. ได้แก่ สำนักนิติการ กลุ่มตรวจสอบภายในและสถาบันคลังสมองของชาติ ทั้งนี้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...