xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ตรวจสอบประกาศ/คำสั่ง คสช.ด้านการศึกษามี 23 ฉบับยกเลิกแล้ว 7 ฉบับ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศธ.สรุปงานด้านการศึกษาของทุกองค์กรหลัก ที่ทำสำเร็จ-กำลังทำค้างอยู่-แผนงานอนาคต เสนอ รักษารมว.ศึกษาธิการ พร้อมเผยคืบหน้าการตรวจสอบประกาศ คำสั่งหัวหน้า คสช.ของ ศธ.มีทั้งหมด 23 ฉบับในจำนวนนี้ยกเลิกแล้ว 7 ฉบับที่เหลือ 13 ฉบับต้องคงไว้ และปรับปรุงอีก 3 ฉบับ

วันนี้ (13 พ.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. ประสานผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. เพื่อสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของ ศธ. เบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ งานที่ทำสำเร็จไปแล้ว งานที่กำลังทำค้างอยู่ และแผนงานในอนาคต เพื่อเสนอให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 14 พ.ค.นี้พิจารณาและจะหารือว่ารักษาการรมว.ศึกษาธิการ จะมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อที่จะมาปรับแผนการดำเนินงานต่อ นอกจากนี้ จะรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบความจำเป็นของประกาศ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ออกตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายการุณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของศธ. มีทั้งหมดจำนวน 23 ฉบับ 3 ประเภท 1.ประกาศฯ หรือคำสั่งฯ ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้บังคับต่อไป มีจำนวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 ,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยเก็บค่าใช้จ่าย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559, คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 73/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559,
คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2558 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยว่าสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561,ประกาศ คสช.ที่ 2/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ,

ประกาศ คสช.ที่ 1/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง กำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และประกาศ คสช.ที่ 1/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง กำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

นายการุณ กล่าวต่อว่า 2.ประกาศฯ หรือคำสั่งฯ ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้บังคับต่อไปแต่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

และ3.ประกาศฯหรือคำสั่งฯ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศ คสช.ที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557,ประกาศ คสช.ที่ 16/2557 เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2559 เร่อง การบริหาราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559,คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2560


กำลังโหลดความคิดเห็น