xs
xsm
sm
md
lg

เช็กเลย! 16 หลักสูตรป.ตรี-ป.โททางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ดคุรุสภา รับรองหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวะ 108 หลักสูตร และรับรองหลักสูตรป.ตรี-ป.โท ทางการศึกษารวม 16 หลักสูตร

วันนี้ (30 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ตนเป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) โดยรับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 1,780 ราย ดังนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1,138 ราย ใบอนุญาตฯผู้บริหารสถานศึกษา 429 ราย ใบอนุญาตฯผู้บริหารการศึกษา 146 ราย ใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ 67 ราย และรับทราบการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตฯ ทางการศึกษา 4,493 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตฯครู 4,009 ราย ใบอนุญาตฯผู้บริหารสถานศึกษา 419 ราย ใบอนุญาตฯผู้บริหารการศึกษา 35 ราย ใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ 30 ราย

“นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองหลักสูตรของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 108 หลักสูตร โดยหลักสูตรเหล่านี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด และการปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้จริงตามบริบทของอาชีวศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งจะนำหลักสูตรเหล่านี้จะนำไปใช้ในการอบรมคูปองพัฒนาครู เพื่อให้ครูอาชีวะสามารถเก็บจำนวนชั่วโมง เพื่อยื่นขอวิทยาฐานะได้ และรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่าที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี จำนวน 11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร และปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ) สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 2. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มข. ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 3. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มข. ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 4. ปริญญาการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย และภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2563

5. ปริญญาการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ของ มมส ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 6. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 7. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 18 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฎศิลป์ไทย ดนตรี พุทธศาสนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - ภาษาไทย ของ มมส. รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564

8. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 9. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ มรภ.สงขลา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา2559 ถึงปีการศึกษา 2562 10. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ของ มรภ.สงขลา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559ถึงปีการศึกษา 2562 11. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 สาขาวิชาพลศึกษา ของมรภ.สงขาล ภาคปกติ

12. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 13. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 2 วิชาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 256 14. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 15. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ของ มรภ.มหาสารคาม ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 16. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น...