xs
xsm
sm
md
lg

เปิดลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม.เผยพฤษภาคม รับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัว เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.การจัดทำระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยหมวดแรก คือ 1.การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2.การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 3.การประกาศรายชื่อและการบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4.การตรวจสอบสิทธิ์และการสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ 5การจ่ายเงินและการติดตามเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมทั้งการจัดอบรมชี้แจงการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ 4 ภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแบบลงทะเบียน รวมทั้งระบบฐานข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562

อย่างไรก็ตาม การตรียมความพร้อมรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจะมีการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา และผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...