xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี เดินหน้านโยบาย “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ตอกย้ำทำธุรกิจคิดถึงสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซีพียึดมั่นทำธุรกิจด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ ชูแนวคิด “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ตอกย้ำการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น ระบุทำธุรกิจต้องยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เรียกร้องทุกกลุ่มธุรกิจมาร่วมกันทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เน้นทุกกระบวนการต้องตรวจสอบย้อนกลับได้

“ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี โดยบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ในเครือซีพี ได้ริเริ่มระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หรือที่เรียกว่า ระบบ Traceability โดยร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. คู่ค้าธุรกิจและภาครัฐ ประกาศรับซื้อข้าวโพดในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วยแนวคิด “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” โดยระบุว่าจะไม่ซื้อผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งบนพื้นที่ลาดและพื้นที่เชิงเขา ไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าหวงห้ามและป่าอนุรักษ์ และไม่ส่งเสริมให้เผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้จะรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับของบริษัท ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือสมุดทะเบียนเกษตรกร พร้อมเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เช่น น.ส. 3, หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในนิคมสร้างตนเอง เป็นข้อมูลในการลงทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลของเกษตรกร ข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกอย่างละเอียด พร้อมทั้งสถานที่ที่เพาะปลูก และจะต้องปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการซื้อขาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งข้อมูลทุกอย่างเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา

ระบบตรวจสอบย้อนกลับปรับปรุงขึ้นมาจากระบบตรวจสอบแหล่งที่มา โดยอาศัยหลักการสมดุลมวล (mass balance traceability) ซึ่งระบุแหล่งที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งตัวเกษตรกรผู้ปลูก และพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้คู่ค้าทำธุรกิจภายใต้นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้นให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ซีพียังให้มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกร เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพแก่เกษตรกรด้วยการถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกร รวมทั้งกระบวนการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง ที่สำคัญยังส่งเสริมแนวคิดห้ามเผาตอซังอย่างเด็ดขาด ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ซีพีนับเป็นรายแรกๆ ที่ส่งเสริมให้เกษตรเข้าสู่ระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และยึดมั่นแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ไม่เพียงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด แต่ยังช่วยป้องกันปัญหาการใช้ที่ดินอย่างผิดกฎหมาย ลดปัญหาการเผาตอซังในพื้นที่ และยังเป็นการช่วยลดปัญหาหมอกควันในประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันส่งเสริมให้มีกระบวนการซื้อขายที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...