xs
xsm
sm
md
lg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับ นศ.ป.โท สาขาอัลตราซาวนด์ ให้ทุนฟรี 20 ทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัทภาพการแพทย์ เรียนรู้พัฒนาต่อยอดทักษะสู่สายวิชาชีพนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ พร้อมมีทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร

ด้วยปัญหาการขาดแคลนนักรังสีเทคนิค สาขาอัลตราซาวนด์ และรังสีแพทย์ ในพื้นที่โรงพยาบาลชนบทที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก โดยที่โรงพยาบาลบางแห่งมีแต่เครื่องมือ แต่ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ทำให้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ ดังนั้น คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ จึงได้วางแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการทางสังคม โดยจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งเน้นการผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพให้กับประเทศไทย เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการบริการทางการแพทย์ และแบ่งเบาภาระงานของรังสีแพทย์ให้ตอบสนองความต้องการในการเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการรักษาและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการทางด้านอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์อย่างมาก ทางคณะฯ ได้วางแนวทางการจัดการศึกษาว่าต้องตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมและประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพในการปรับตัวทันต่อเทคโนโลยีและสามารถต่อยอดการพัฒนาของเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ โดยเราได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งในปี 2562 นี้ทางคณะฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาสัทภาพการแพทย์ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาโดยหลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาต่อประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง และผู้เรียนยังสามารถขอทุนการศึกษาสนับสนุนได้ตลอดหลักสูตร ซึ่งมีจำนวน 20 ทุน เมื่อเรียนจบก็สามารถก้าวสู่สายอาชีพนักอัลตราซาวนด์ซึ่งกำลังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถสมัครได้ทาง http://admission.pccms.ac.th/Sono ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียด โทร 0-2765-5710, 0-81621-0721, 0-64529-5955


กำลังโหลดความคิดเห็น...