xs
xsm
sm
md
lg

"วัฒนาพร" ขอคิดก่อนลงชิงเก้าอี้เลขาฯคุรุสภา ขณะที่เกณฑ์สรรหา "คุรุสภา-สกสค.-องค์การค้าฯ" เน้นทำงานเต็มเวลา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศธ.พร้อมสรรหา เลขาธิการ สกสค.-ผอ.องค์การค้า สกสค.ตัวจริง เน้นปฏิบัติงานเต็มเวลา มีคุณสมบัติความสามารถตรงงาน ให้ยื่นสมัครตั้งแต่ 1-22 เม.ย.นี้ “วัฒนาพร” ยังไม่ตัดสินใจลงชิงเก้าอี้เลขาธิการ คุรุสภาหรือไม่

วันนี้ (3 เม.ย.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้คุรุสภาได้ลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภาแล้ว โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เม.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครเข้ามายื่นสมัคร คาดว่าผู้ที่สนใจอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการ รวบรวมและจัดทำเอกสารอยู่ ส่วนตนจะลงสมัครด้วยหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา

“ส่วนที่กำหนดในประกาศว่าการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ควรต้องทำงานเต็มเวลานั้น ดิฉันเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเลขาธิการคุรุสภาเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้เวลา 100% ในการทำงาน ต้องมาดูแลและทุ่มเทให้กับงานนี้ให้ได้มากที่สุด และขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมายการศึกษา ถ้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประกาศใช้ ในส่วนของคุรุสภาจะมีการปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง โดยเฉพาะการปรับปรุง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. ... ที่ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่” นางวัฒนาพร กล่าวและว่า ส่วนความคืบหน้าในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.สภาครูฯ (ฉบับที่2) คุรุสภาได้ดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นคิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องรอให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ประกาศใช้ออกมาก่อน ถ้าประกาศใช้เมื่อใด ทางคุรุสภาพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการต่อไปทันที เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุรุสภา เช่น ประเด็นการเปลี่ยนคำเรียก “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” มาเป็น “ใบรับรองความเป็นครู” หรือบทบาทหน้าที่ของครู ที่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่กำหนดไว้เป็นอย่างไร คุรุสภาก็จะต้องทำมาเทียบเคียงเพื่อปรับให้สอดคล้องกัน รวมถึงสถานะของ สำนักงานเลขาคุรุสภาด้วยว่าจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ (สกสค.) และตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. นั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.เพื่อดำเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. โดยให้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า เป็นประธาน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 1 คนเป็นเลขานุการและอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. สรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.ที่สามารถทำได้เต็มเวลาและมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของสำนักงาน สกสค. ตามที่กำหนด ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาหรือผิดลหุโทษ ,เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงาน สกสค.

ในส่วนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงาน สกสค.กำหนดให้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้า ของสกสค.โดยมีรองปลัด ศธ.หรือเทียบเท่า เป็นประธาน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 1 คนเป็นเลขานุการและอาจมีผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การของ สกสค.ที่สามารถทำได้เต็มเวลาและมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการขององค์การค้าของ สกสค.

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งพ้นจากคดี เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับองค์การค้าของ สกสค.

อย่างไรก็ตาม โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเลขาธิการ สกสค.และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 เม.ย.นี้พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ภายในวันที่ 26 เม.ย. โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องดำเนินการสรรหารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รายชื่อให้คณะกรรมการ สกสค.พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง กรณีผู้ได้รับการสรรหาเพื่อให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลนั้นต้องลาออกจากราชการก่อนเข้ารับตำแหน่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...