xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว!! "หอสมุดคุรุสภา" ให้บริการสืบค้นทั้งรูปแบบ e-Library และรูปแบบเดิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คุรุสภา เผยโฉม “หอสมุดคุรุสภา” ศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งรูปแบบ e-Library และรูปแบบเดิม พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่บริเวณชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดหอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงคลังปัญญาวิชาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดย นางวัฒนาพร กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 2 เม.ย.เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ทรงเป็นครู และทรงเป็นผู้มีความสนพระทัยและส่งเสริมงานการพัฒนาห้องสมุด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงกำหนดให้มีการเปิดหอสมุดคุรุสภาขึ้นอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ การจัดสร้าง หอสมุดคุรุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา เน้นการให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเน้นให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลา ที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา

นางวัฒนาพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับพื้นที่พื้นที่ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นห้องสมุด (e-Library) พื้นที่ส่วนนี้ เน้นการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบเดิม โดยให้บริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ สร้างฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia) และฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB มาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูล บนเว็บไซต์ จัดทำระบบ Guru Search เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดอื่นๆ โดยระบบที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยได้เปิดให้เข้าถึงการบริการหอสมุดคุรุสภาดิจิตอลผ่านทาง http://site.ksp.or.th/home.php?site=library และส่วนที่เป็นห้องบริการการอ่าน (Coffee Lounge) พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการนั่งพักผ่อนของผู้เข้ามาใช้บริการหอสมุดคุรุสภา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กำลังโหลดความคิดเห็น...