xs
xsm
sm
md
lg

นักวิชาการแนะคนระยอง ปรับรูปแบบการศึกษาเติมความรู้ 4I

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


TEP จัดเวที สร้างการศึกษาแบบคนระยอง -นักวิชาการชี้ การศึกษาที่จะทำให้คนระยองอยู่ได้ ต้องจัดการศึกษาแบบวิ่งมาราธอน ผลิตและสร้างคน 4I "Imagination-Inspiration-Insight-Initiation"
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อ.เมือง จ.ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership :TEP) และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาระยอง จัดงาน TEP Forum @Rayong :ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.กลไก กองทุน แนวทางที่จะหนุนเสริมการเปลี่ยนและการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 2.Platform การศึกษาที่ทำให้คนระยองได้เรียนรู้อย่างเท่าทัน เท่าเทียม ทั่วถึงและสมดุล 3.กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาและต้นแบบที่จะสร้างเด็กระยองยุคใหม่ก้าวไกลกว่า 4.0 และ 4.หลักสูตรระยอง Rayong MARCO เพื่อค้นหาและสร้างแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรปัญญาของจังหวัดระยอง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานตอนหนึ่ง ว่า สืบเนื่องจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยองได้ไปร่วมลงนามความร่วมมือต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันยกระดับและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของคนในจังหวัดระยองอย่างแท้จริง เนื่องจากปัญหาการจัดการศึกษาของไทย พบว่าผลสัมฤทธ์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับและในระดับที่สูงขึ้นมีเกณฑ์ถดถอยต่ำลงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเด็กไทยจบการศึกษาภาคบังคับแต่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงเป็นเรื่องวิกฤติที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ ดังนั้น ภาพใหญ่ระดับประเทศการแก้ปัญหามีกฎ ระเบียบ ขั้นตอนมากเป็นเรื่องยาก ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษามีความเข้าใจ จึงได้มีการประกาศพื้นที่นวัตกรรมใน 4 จังหวัด ซึ่งจังหวัดระยองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นวัตกรรมและ ได้ดำเนินการมาก่อนแล้ว โดยคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยองจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม

“การจัดเวทีในครั้งนี้ ขอให้เป็นเวทีที่สะท้อนและเปิดรับความรู้ความเห็นที่เสรีเพื่อให้ทุกความคิดเห็นมีความหมายในการร่วมกันกำหนดแนวทาง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของระยองให้มีคุณภาพ ตอบสนองกับความต้องการของคนระยอง เมื่อเราอยากเห็นระยองเป็นอย่างไร อย่างน้อย 10 ปี จากนี้ ผลผลลิตที่เกิดขึ้น คงไม่ได้เก็บเกี่ยวได้ภายในปีหน้า ทุกคนต้องอดทน รวมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อมาดูผลลัพธ์ร่วมกันในการสร้างคนรุ่นใหม่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ผวจ.ระยอง กล่าว

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ในโลกอนาคต ต้องการคุณสมบัติในเรื่องความอึดและความอดทน ดังนั้น คนระยองจะมีระบบการศึกษาอย่างไรเมื่อความรู้เสื่อมค่าอย่างรวดเร็ว เพราะความรู้จะหายไปและมีความรู้ใหม่เข้ามาทุกวัน จึงต้องเรียนรู้โดยวิ่งให้เร็วขึ้น ฉะนั้น การศึกษาที่จะทำให้คนระยองอยู่ได้คือการศึกษาแบบการวิ่งมาราธอน ทุกคนต้องเติมความรู้เข้าไปอย่างต่อเนื่อง เพราะการวิ่งมาราธอนมีทั้งการมุ่งให้ร่างกายเจ็บปวด บางคนวิ่งแบบชมนกชมไม้ระหว่างทาง เพื่อเข้าไปสัมผัสโลก ดูถนน ผู้คน ต้นไม้ ภูเขาระหว่างทาง เป็นการวิ่งมาราธอนอย่างมีความสุข ดังนั้น ต้องเปลี่ยนการศึกษาจากการป้อนความรู้ให้เป็นการศึกษาที่สอนให้รักการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า การเรียนรู้แบบใหม่ต้องเริ่มจากการมีข้อมูล (Information) และต้องเรียนรู้เพิ่มใน 4I คือ จินตนาการ (Imagination) แรงดลใจ (Inspiration) ความเข้าใจลุ่มลึก (Insight) และญาณทัศน์ (Initiation) หากจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ได้จะเกิด 3 องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้(Knowledge) ซึ่งจะช่วยให้คนระยอง คนไทยและชาวโลกเรียนรู้และอยู่รอดได้ในโลกอนาคต โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ (Active Learning) เช่น ถ้าครูสอนโดยการฟัง 1 ชั่วโมง ระดับการเรียนรู้ที่ได้รับจะน้อยกว่า 20% สอนโดยการเล่น ระดับการเรียนรู้ 20-75% เด็กจะสนุกเพลินเพลินและจะเสพติดการเรียนรู้ สอนโดยการทำ ระดับการเรียนรู้มากกว่า 75% จะเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจ ลุ่มลึก

“ประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาได้ยาก ฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะเกิดได้จริงต้องปฏิรูปการศึกษาใน 3 ระดับ ทั้งระดับประเทศ ระดับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และระดับโรงเรียน โดยสิ่งแรกที่จะต้องปรับก่อนคือหลักสูตรที่ใช้ประโยชน์ได้ ดังที่จังหวัดระยองได้ค้นหาหลักสูตร Rayong MARCO ของตนเองถือเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญมาก ดังนั้น วันนี้โลกของเราเปลี่ยนไปมากแล้ว ความรู้ต่างๆ กลยุทธ์เกิดมากขึ้น จึงต้องเตรียมเด็กของเราให้ทำงานที่วันนี้ยังไม่มี ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิด เพื่อแก้ปัญหาที่วันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร ต้องสร้างทักษะในโลกอนาคต เรียนรู้จากการทำ ปฏิรูปการศึกษาจากการทดลองจริง จากการเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อให้ลูกหลานเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทัศนคติ ทักษะ และความรู้ที่ถูกต้อง อยู่ได้ในโลกศตวรรษที่ 21” ดร.สมเกียรติ กล่าว

ด้าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระยองต้องสร้างคน 4 G คือ 1.Gentle คนที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ 2.Generus เมตตากรุณา จิตใจดีงาม ให้อภัย 3.Gradful คนที่มีความสง่างาม น่านับถือ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี 4.Genius สร้างคนเก่งคิด เก่งทำงาน อดทน ขยัน รับผิดชอบ ดังนั้น จะจัดการศึกษาแบบไหนที่เปลี่ยนชีวิตคนระยองได้ โดยต้องเพิ่มความเข้มแข็งให้ลูกหลานเป็นคนที่มี 3 คุณลักษณะ 1.ติดถิ่น ภูมิใจ ชื่นชม 2.ทันสมัย ไม่ตกยุค ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 3.ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีความพร้อม แต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมาก แม้จะเป็นจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นอิสเทิร์นซีบอร์ดเมืองอุตสาหกรรมต้องการกำลังแรงงานจำนวนมาก แต่มีสถานศึกษาจำนวนเท่าเดิม นอกจากนี้ ยังพบปัญหาว่าคนที่จบการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน บางคนจบตรงสาขาที่ต้องการ แต่ไม่มีความอดทนต่อการทำงานเป็นปัญหาซ้ำเดิม ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา จึงอยากให้คนระยองได้มีโอกาสในการเรียนทุกคน และต้องเรียนในสิ่งที่ถนัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...