xs
xsm
sm
md
lg

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศน. เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต หลักศาสนา หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เสริมสร้างความสามัคคี และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

วันนี้ (25 มี.ค.) นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ โบสถ์พระมหาไถ่ พัทยา และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีเยาวชน 5 ศาสนา วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน

นางศรีนวล กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ และมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานที่แตกต่างกัน และพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม การจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เป็นโครงการหนึ่งที่กรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต ข้อปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

"เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนต่างศาสนา ต่างสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละศาสนา ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สร้างความผูกพันและเข้าใจกันยิ่งขึ้น นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป" นางศรีนวล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...