xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.ฟุ้งผลประเมินกองทุนหมุนเวียน "บัตรทอง" ได้คะแนนเกรดเอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ด สปสช.รับทราบผลประเมิน “กองทุนหมุนเวียน บัตรทอง ปี 61” คะแนนรวม 4.90 จากเต็ม 5 คะแนน ภาพรวมบริหารจัดการดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพดำเนินงานกองทุนฯ เยี่ยม ภายใต้บอร์ด สปสช.

วันนี้ (4 มี.ค.) ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ซึ่งมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบ “ผลการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2561” นำเสนอโดย รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด ในฐานะที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เป็นการประเมินผลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 กำหนดให้กรมบัญชีกลางดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกำหนด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุนหมุนเวียนให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ทุนหมุนเวียน

สำหรับผลการประเมินการดำเนินงานของ สปสช.ปี 2561 มีคะแนนประเมินรวม 4.90 จาก 5 คะแนนเต็ม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน โดยผลประเมินด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ มีคะแนนการประเมินเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด อาทิ การโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวและหน่วยบริการที่ได้รับโอนเงินกองทุนฯ ในเวลาที่กำหนด ความเชื่อมั่นของประชาชนและควาพึงพอใจต่อระบบที่เพิ่มมากขึ้น, การจัดทำแผนและดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขและความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการ, การเข้าถึงบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตามเป้าหมาย มีจำนวนโรงพยาบาลในระบบที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ดีกว่าเป้าหมาย และมีการร่วมบูรณาการระบบการบริหารจัดการและคุณภาพบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ มีเพียงด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนที่ได้รับคะแนนประเมิน 4.68คะแนน เป็นส่วนที่ สปสช.ยังต้องดำเนินการปรับปรุง อาทิ การลดความเสี่ยงในด้านความเพียงพอของหน่วยบริการต่อการเข้าถึง การขาดการประเมินผลลัพธ์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เมื่อดูภาพรวมผลการประเมินการดำเนินงานของ สปสช.จะเห็นได้ว่า สปสช.ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ภาพรวมในการประเมิน สปสช.อยู่ที่ 4.78 คะแนน ปี 2560 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4.87 คะแนน และล่าสุดในปี 2561คะแนนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่  4.90 คะแนน นอกจากนี้ สปสช. ยังมีคะแนนการประเมินอยู่ในเกรด A ทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา โดยมีหน่วยงานกว่า 100แห่งที่เข้าร่วมประเมินนี้ และที่ผ่านมา สปสช.ยังได้รับรางวัล เช่น รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน โดยการนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนทั้ง 4 ด้าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน


กำลังโหลดความคิดเห็น...