xs
xsm
sm
md
lg

พม.สร้างความเข้าใจผู้พิการ-ผู้สูงอายุ รับรู้สิทธิเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อม สร้างเข้าใจและรับรู้สิทธิก่อนเลือกตั้ง

วันนี้ (5 ก.พ.) ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมทั้งซักซ้อมให้คนพิการ
ในความอุปการะ และผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากองค์กรคนพิการ คนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน

นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มาตรา 92 บัญญัติให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ และผู้สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรณีไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้บุคคลอื่น หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือผู้สูงอายุนั้น ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ทั้งนี้ จากข้อมูลคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) มีคนพิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,834,808 คน

นายปรเมธี กล่าวว่า คนพิการ และผู้สูงอายุ สามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 ลักษณะ คือ การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยทุกหน่วยเลือกตั้งมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุกำลังโหลดความคิดเห็น...