xs
xsm
sm
md
lg

อาชีวะผุด English Mobile Unit ในพื้นที่ EEC มุ่งฝึกภาษาอังกฤษเด็กช่าง ปวช.-ปวส.ปีสุดท้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ. เปิดห้องเรียนปฏิบัติการภาษาเคลื่อนที่ English Mobile Unit ในเขต EEC พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมนักศึกษา ปวช.-ปวส. ปีสุดท้าย ก่อนทำงานจริง ตั้งเป้ามีเด็กเข้ารับบริการ 1,500 คน จาก 5 จังหวัด

วันนี้ (4 ก.พ.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดชลบุรี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเปิดโครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่สำหรับการ ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (English Mobile Unit) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ และเตรียมความ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการสมัครงาน และ ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยเน้นทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน หลักสูตร 30 ชั่วโมง อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ ชุดการเรียนการสอนเดียวกันและได้รับประสบการณ์ตรงจากครูพิเศษ ซึ่งทำงานอยู่ใน สถานประกอบการจริง

ทั้งนี้ ในห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ English Mobile Unit จะประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 40 ชุด ประจำรถโมบาย English Mobile Unit ซึ่งจะดำเนินการ ในพื้นที่ดังนี้ จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยเบื้องต้นกำหนดกลุ่มผู้เรียน และใช้บริการ จังหวัดละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน โดยการดำเนินโครงการนี้มีความคาดหวัง ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพทางภาษา ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของรัฐบาล

กำลังโหลดความคิดเห็น...