xs
xsm
sm
md
lg

พก.วางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พก. วางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกในประเทศไทย

วันนี้ (18 ม.ค.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์บริการคนพิการอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัย ในรูปแบบการให้บริการแบบ “One Stop Service” ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการคนพิการระดับพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมในพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนจัดสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของศูนย์บริการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในพื้นที่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีอาคารสถานที่ใช้ในการให้บริการคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดในปี 2562 จำนวน 15 จังหวัด โดยในวันนี้เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการแยกตัวออกมาจากศูนย์ราชการจังหวัด โดยใช้พื้นที่ 4 ไร่ 28 ตารางวา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์บริการคนพิการอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัย ในรูปแบบการให้บริการแบบ “One Stop Service” พร้อมทั้งเป็นพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานด้านคนพิการ รวมถึงเป็นศูนย์ความร่วมมือและบูรณาการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการคนพิการระดับพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สระแก้ว อุทัยธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครพนม พะเยา ตาก สุราษฎร์ธานี และ สตูล ที่มีความพร้อม สำหรับรองรับการจัดบริการ แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรคนพิการ จากนั้น อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ “Social Mini Expo @ Phetchabun” ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพ รถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ และเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ คนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...