xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เตรียมเสนอเมืองเชียงใหม่ ขึ้นมรดกโลกปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม. รับทราบแนวทางพัฒนาภาคเหนือตอนบน 1 ยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาสู่ระดับนานาชาติ เสนอ “เมืองเชียงใหม่” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในปี 2563

วันนี้ (15 ม.ค.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน) ว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ครม. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำเสนอต่อที่ประชุม ครม. โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานผลการปฏิบัติราชการการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย เมืองโบราณเวียงกุมกาม เวียงท่ากาน และต้นจามจุรียักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ อุทยานธรรมะและหอศิลป์อินสนธิ์ วงศ์สาม จ.ลำพูน ต้นขะจาวรุกขมรดกของแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง 2. การพัฒนาสินค้าและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม“กาดก้อม กองเตียว” ณ วัดศรีนวรัฐ จ.เชียงใหม่ และตลาดวัฒนธรรมในวัด (งานวัด) ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง และ 3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดช้างค้ำและชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งเสี้ยว จ.เชียงใหม่ และชุมชนคุณธรรมวัดบ้านไร่ศิลาทอง จ.ลำปาง

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด วธ. ร่วมกัน พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในปี 2563

ทั้งนี้ ให้กรมศิลปากรพิจารณาความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเมืองโบราณเวียงกุมกามตามความพร้อม และให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดส่งเสริมชุมชนที่มีศักยภาพจัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และพัฒนาพื้นที่บริเวณรุกขมรดกของแผ่นดินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

กำลังโหลดความคิดเห็น...