xs
xsm
sm
md
lg

สภานร.ระดับประเทศขอมีส่วนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภานักเรียนระดับประเทศยื่น 3 ข้อเสนอให้รัฐบาล พร้อมขอร่วมสนับสนุน เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง ขณะที่ “ธีระเกียรติ” ชี้นักเรียนร่วมสังเกตได้เป็นสิทธิในฐานะประชาชน แต่ถ้าเข้าคูหาให้ ศธ.จัดการคงไม่ได้ ย้ำทุกการเลือกตั้งครู-สถานศึกษามีส่วนสำคัญ

วันนี้ (12 ม.ค.) เวลา 10.15 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำคณะสภานักเรียนระดับประเทศ กว่า 200 คนเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เพื่อรับฟังโอวาทและมอบข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และศธ.นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ

นายวีระพล ช่างไถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 กล่าวว่า สภานักเรียนจากทั่วประเทศได้หารือร่วมกันและมีข้อเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1.การน้อมนำพระบรมราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยขอให้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิสำนึกดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ,สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวตน ปรับกิจกรรมเรียนรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา โดยให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ปฏิบัติกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจกับ TSC" เผยแพร่ผ่าน สพฐ.
นายวีระพล ช่างไถ ประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562
2.การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและเหมาะสมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม โดยขอให้ส่งเสริมให้มีช่องทางในการแสดงออกทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เช่น จัดรายการวิทยุ ,สนับสนุนให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกตลอดจนนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนในโรงเรียนและต่อสาธารณะชนอย่างหลากหลาย,ส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงออก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถด้านต่างๆได้แสดงอย่างเต็มความสามารถ,สนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่เหมาะสม เช่น ผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook)การถ่ายทอดสดผ่านยูทูป (YouTube)

นายวีระพล กล่าวต่อไปว่า และ3.การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง โดยในระดับครอบครัว ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยภายในครอบครัว,ระดับโรงเรียน ให้ความรู้และสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยภายในห้องเรียน ได้เรียนรู้ผ่านหลักธรรม 3 ประการ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และนำไปปฏิบัตินอกห้องเรียน จัดอบรมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง และระดับสังคม ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ส่งเสริม สนับสนุนสภานักเรียนในการดำเนินกิจกรรม เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ และสนับสนุนเครื่องลงคะแนนระบบอิเล็กทรอนิกส์กับสภานักเรียนของทุกโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งในโรงเรียน ให้สภานักเรียนได้เข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งในระดับประเทศเพื่อเรียนรู้และซึมซับจากสถานการณ์จริง

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สภานักเรียนไม่มีข้อเสนอหลายเรื่องที่น่าสนใจ ตนได้เน้นย้ำด้วยว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า” โดยพระราโชวาทนี้ ระบุชัดเจนว่า หากเราหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัยได้ ชีวิตก็จะมีความสุข ความเจริญและความสำเร็จ ซึ่งการหมั่นศึกษาความรู้ก็คือ จะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดเวลา สงสัยอยู่เรื่อยๆ ใช้เวลาว่างในการเข้าห้องสมุดหารือกับผู้รู้ การประพฤติตนเป็นคนดี คือ ไม่ทำชั่ว มีจิตอาสา ช่วยเหลือและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และมีระเบียบวินัยรู้จักบริหารจัดการเวลา

“ส่วนที่นักเรียนจะขอเข้าไปสังเกตการณ์การเลือกตั้ง จริงๆนักเรียนก็มีสิทธิเป็นผู้สังเกตการณ์ในฐานประชาชนอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เข้าไปในคูหาโดยให้ ศธ.เป็นผู้จัดการให้คงเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้ง ครูและสถานศึกษาก็เป็นกำลังสำคัญอยู่แล้ว”นพ.ธีระเกียรติ กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...