xs
xsm
sm
md
lg

ม.ราม เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 4 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 22 สาขาวิชา รับสมัครที่ ม.ร. 25-28 มกราคม 2562

สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 22 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทยสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และวิชาเอกการประเมินและการวิจัยการศึกษา (การวัดและประเมินผลการศึกษา) และ(การวิจัยการศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้- 16 มกราคม 2562 โดยส่งเอกสารมาที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา ตู้ป.ณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่[http://www.grad.ru.ac.th%20%20]www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...