xs
xsm
sm
md
lg

เลือกตั้งแพทยสภา "หมอธีระวัฒน์-หมอฉันชาย" หน้าใหม่คะแนนสูง จับตา "หมอสมศักดิ์" ขึ้นนายกฯ อีกสมัย?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา "หมอสมศักดิ์" คะแนนสูงสุดเหมือนทุกครั้ง จับตาหวนนั่งนายกแพทยสภาอีกสมัยหรือไม่ พบส่วนใหญ่เป็นกรรมการหน้าเดิม เพิ่มเติมรายใหม่ส่วนอาจารย์แพทย์ ทั้ง "หมอธีระวัฒน์-หมอฉันชาย" ลงสมัครครั้งแรก คะแนนนำสูงอันดับ 2 และ 7

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 มีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาทั้งสิ้น 117 ราย ซึ่งได้มีการส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่แพทย์ทั่วประเทศ ในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 29 หมายเลข และให้ส่งกลับมาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โดยกำหนดปิดหีบรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา

วันนี้ (8 ม.ค.) คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 ได้จัดให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา โดยขนหีบบัตรเลือกตั้งจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ไปยังอาคารใหม่ของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ใน กทม.จำนวน 80 คน มาช่วยดำเนินการ ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่จัดส่งมีทั้งสิ้น 55,791 ฉบับ มีสมาชิกแพทยสภาลงคะแนน จำนวน 14,732 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 29 คนแรก จะได้รับการแต่งตั้งเป้นกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2562-2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้งมีดังนี้

1.ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 7,909 คะแนน 2.ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 5,969 คะแนน 3.พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 5,896 คะแนน 4.ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ 5,585 คะแนน 5.รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร 5,567 คะแนน 6.พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 5,497 คะแนน 7.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 5,269 คะแนน 8.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 4,925 คะแนน 9.ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 4,833 คะแนน 10.ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 4,684 คะแนน

11.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 4,572 คะแนน 12.ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 4,301 คะแนน 13.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 4,282 คะแนน 14.พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 4,036 คะแนน 15.รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 3,930 คะแนน 16.ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 3,867 คะแนน 17.ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 3,846 คะแนน 18.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 3,840 คะแนน 19.ศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 3,782 คะแนน 20.นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ 3,654 คะแนน

21.รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร 3,654 คะแนน 22.พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา 3,472 คะแนน 23.นพ.ชาตรี บานชื่น 3,388 คะแนน 24.ศ.คลินิก นพ.วิรุฬ บุญนุช 3,387 คะแนน 25.นพ.พิชญา นาควัชร 3,340 คะแนน 26.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ 3,350 คะแนน 27.ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ 3,335 คะแนน 28.ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงศ์ 3,319 คะแนน และ 29.ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 3,258 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกรรมการหน้าเดิม เช่น ทีมชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) ซึ่งครั้งนี้ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้รับคะแนนนำสูงสุด ก็ต้องจับตาว่าจะกลับมาเป็นนายกแพทยสภาอีกสมัยหรือไม่ หลังจากวาระที่ผ่านมา ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นนายกแพทยสภา ซึ่งครั้งนี้ไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อ แต่ครั้งนี้ก็มีกรรมการแพทยสภาหน้าใหม่ๆ ที่ได้รับเลือกเข้ามา เช่น ทีมแพทย์อาสา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ เช่น ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งลงสมัครเป็นครั้งแรก ก็ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงเป็นอันดับ 2 เช่นเดียวกับ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รพ.จุฬาฯ ที่ลงสมัครครั้งแรกเช่นกัน ก็ได้คะแนนสูง เป็นอันดับ 7

อย่างไรก็ตาม กรรมการแพทยสภาชุดใหม่ จะมีการประชุมร่วมกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเลือกนายกแพทยสภา และจากนั้นนายกแพทยสภาจะเลือกทีมขึ้นมาทำงานในส่วนของเลขาธิการแพทยสภาตอ่ไปกำลังโหลดความคิดเห็น...