xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มครูดีไม่มีอบายมุขยื่น 6 ข้อเสนอแก้ปัญหาเหล้า-บุหรี่ของประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ธีระเกียรติ" ย้ำผู้บริหาร-ครูเป็นแบบอย่างแก่เด็ก ไม่ดื่มเกล้า-สูบบุหรี่ และร.ร.ต้องปลอดอบายมุข พร้อมมอบรางวัล 365 ครูดีไม่มีอบายมุขและ 37 สถานศึกษา ขณะที่ครูยื่น 6 ข้อเสนอแก้ไขปัญหาเหล้า-บุหรี่ของประเทศเนื่องในวันครู ปี 2562

วันนี้ (7 ม.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน, เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข จัดการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไข ปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน" ครั้งที่ 3 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 8) โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 3) ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งปีมีครูได้รับโล่รางวัล 365 คน โรงเรียน 37 โรง พร้อมร่วมตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาคและประกาศเจตนารมณ์ ยื่นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ประธานในพิธีด้วย

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวตอนหนึ่งว่า การศึกษาเกือบทุกเรื่องเริ่มต้นที่เด็ก ที่ผ่านมา ศธ.ได้มุ่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี การมีระเบียบวินัย การเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่เด็ก สถานศึกษาปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ตนประกาศเป็นนโยบายและเรื่องนี้มีการกำหนดเป็นกฎหมายชัดเจน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครู จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนด้วย ทั้งนี้ เราต้องไม่สนใจหรือให้ค่าคนที่ทำตัวอย่างไม่ดี เช่น ดื่มเหล้าให้เด็กดู ตั้งวงเหล้าในโรงเรียน หลังเลิกเรียน ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ส่วนกลุ่มครูได้ยื่นข้อเสนอต่างๆ พบว่าหลายประเด็นเป็นเรื่องที่พึงกระทำ ทั้งการสร้างทัศนคติที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดูขับเคลื่อนต่อ

ด้าน ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) กล่าวว่า อบายมุข ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ เข้าถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ หลังจากการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ “การจัด การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน” ครั้งที่ 3 เครือข่ายครูดีไม่มีออบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ได้มีการร่วมกันตั้งปณิธานและจัดทำข้อเสนอเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ดังนี้ 1. กำหนดเป็นคุณสมบัติ สำหรับผู้เป็นครูให้เป็นผู้ปลอดอบายมุข เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น 2.กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินครูผู้ช่วย/ประเมินเลื่อนเงินเดือน และวิทยฐานะ 3.สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุข มีจำนวนมากขึ้น โดยมีหน่วยงานหรือกลุ่มงานใน ศธ.รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ต่อเนื่อง 4.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครู/นักเรียน ที่พ่อแม่ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 5.ผู้นำระดับสูงของระบบการศึกษา เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้ครู และนักเรียนทั้งประเทศ และ6.พัฒนาให้เกิดหลักสูตร การป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ อบายมุข เป็นรากฐานชีวิตต่อเนื่อง ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องร่วมมือกัน แก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น ซึ่งมีผลงานวิจัยรองรับ อย่างชัดเจน มิเช่นนั้นประเทศเรา จะสูญเสีย ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น ทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมา นอกจากนั้นครูมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้ชุมชนรอบโรงเรียนปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น เช่น ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าได้ผลดีที่สุด

สำหรับพิธีมอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่8 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยการป้องกันแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ คือความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการพนัน ด้วยพลังของครู พลังของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 356 คน เป็นประเภทครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) จำนวน 319 คน ได้แก่ ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 คน ระดับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 83 คน (3) ระดับครูผู้สอน จำนวน 215 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข(รุ่นที่ 3) จำนวน 37 โรงเรียน

กำลังโหลดความคิดเห็น...