xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารพระราชทาน 22 รพ.ท่าสองยาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน 22 โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก

วันนี้ (17 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 22” โรงพยาบาลท่าสองยาง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

โดย นพ.สุขุม กราบบังคมทูลรายงานว่า โรงพยาบาลท่าสองยาง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง และพื้นที่ชายแดนใกล้เคียง เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เนื่องจากมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้ยกระดับเป็น 30 เตียง และ 60 เตียง ในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลชายแดนแห่งความสุข” พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขชายแดนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ทุรกันดารเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โรงพยาบาลท่าสองยาง ได้รับการถวายรายงานเรื่อง การก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นสถานที่เก็บรวบรวม จัดแสดงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างอาคารในที่ดินที่นายอุดร ตันติสุนทร บริจาคให้โรงพยาบาลและได้พระราชทานสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์

ทั้งนี้ อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร “อาคารพระราชทาน 22” เป็นอาคารคอนกรีต ขนาด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่อาคารกว้าง 22 ยาว 33 เมตร บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงเลขที่ 589 ใช้แบบก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ แบบเลขที่ 9638 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ใช้งบประมาณการก่อสร้างรวมค่าโครงสร้างกันแผ่นดินไหวแล้ว 20,243,971 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยชั้นที่ 1 เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ห้องอบสมุนไพร นวดแผนไทย วารีบำบัด และห้องจัดแสดงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ และชั้นที่ 2 เป็นคลินิกกายภาพบำบัด ห้องแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

กำลังโหลดความคิดเห็น...