xs
xsm
sm
md
lg

ชมได้แล้ว “โบราณวัตถุ” แบบ 360 องศา กว่า 500 ชิ้น ผ่านเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ. เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม “บิ๊กดาต้า” แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กรมศิลปากรจัดทำข้อมูล “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง” 39 แห่ง ชมโบราณวัตถุ 500 ชิ้น สวธ. จัดทำอีบุ๊กกว่า 3,000 รายการ ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้กว่า 300 รายการ ขณะที่ ศน. จัดทำข้อมูลด้านศาสนสถาน 5 ศาสนา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Digital Culture ระยะที่ 1 กิจกรรม : ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ครอบคลุมภารกิจที่มีอยู่ และสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อทำให้การบริการประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว โดยเบื้องต้นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) รวบรวมข้อมูลแล้ว 13 เรื่อง กรมการศาสนา 12 เรื่อง กรมศิลปากร 23 เรื่อง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 10 เรื่อง สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 5 เรื่อง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3 เรื่อง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)16 เรื่อง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 2 เรื่อง และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 6 เรื่อง

สำหรับข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นที่แต่ละกรมจัดทำแล้วเสร็จ ซึ่ง วธ. ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้ามาค้นคว้าหาความรู้แล้วผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกรม อาทิ กรมศิลปากร จัดทำข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง (Virtual Museum) จำนวน 39 แห่ง โดยแต่ละแห่งสามารถเข้าชมห้องจัดแสดงได้เสมือนจริง รวมทั้งสามารถชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญในรูปแบบหมุนได้ 360 องศา รวมทั้งหมดประมาณ 500 ชิ้น โดยเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำหนังสือด้านวัฒนธรรมในรูปแบบอีบุ๊กกว่า 3,000 รายการ โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://book.culture.go.th/ และฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) กว่า 300 รายการ ที่เว็บไซต์http://ich.culture.go.th/

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 76 จังหวัด ที่เว็บไซต์ http://www.m-culture.in.th/ และฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 76 จังหวัด มีกว่า 20,000 รายการ ที่เว็บไซต์ http://www.thaiculture.go.th/web/moraldb.php

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดทำเว็บไซต์ http://www.fapot.org/th/home.php ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยเข้าไปที่หัวข้อสืบค้นห้องสมุดที่มีข้อมูลวิดีทัศน์ภาพยนตร์กว่า 15,000 รายการ และหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์กว่า 7,000 รายการ รวมทั้งหมดกว่า 22,000 รายการ

กรมการศาสนา จัดทำข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา ข้อมูลด้านศาสนสถาน 5 ศาสนา และหนังสือด้านศาสนาในรูปแบบอีบุ๊ก โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://e-service.dra.go.th

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดทำข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ สป.วธ. ร่วมมือกับแต่ละกรมเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนากับต่างประเทศ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาในต่างประเทศ งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่โดดเด่นในต่างประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ และปรับปรุงสถานะข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อกำหนดโครงสร้าง จัดทำศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามภารกิจของกรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรมของ วธ. และกระทรวงอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้แต่ละกรมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...