xs
xsm
sm
md
lg

คลอดปฏิทินรับ นร.62 อนุบาลห้ามสอบ-ร.ร.เตรียมอุดม สอบ 10 มี.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติ-ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กำหนดชัดอนุบาล 3-5 ปี ในเขตพื้นที่ห้ามสอบคัดเลือก ขณะที่ ม.1-ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 23-27 ก.พ. ให้ ร.ร.เตรียมอุดมฯ ใน กทม.- ภูมิภาค สอบวันที่ 10 มี.ค.ก่อน ร.ร.ดัง 2 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนเด็กต่อห้องขอขยายได้ไม่เกิน 5 คน ส่วนระดับอื่นๆ ยืนจำนวนเดิม คือ อนุบาล 30 คนต่อห้อง และ ป.1 ห้องละ 40 คน

วันนี้ (9 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ.- 4 มี.ค. จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค. ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค. จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มี.ค. มอบตัว วันที่ 26 มี.ค. ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ. คัดเลือก วันที่ 23 ก.พ. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มี.ค. มอบตัว วันที่ 3 มี.ค.

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อว่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 23-27 มี.ค. สอบวันที่ 30 มี.ค. จับสลากในเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย., โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รับสมัคร วันที่ 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. จับสลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่ 7-9 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย. มอบตัววันที่ 18 เม.ย.

สำหรับ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ สมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 9 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 9 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค. และรายงานตัวภายใน วันที่ 17 มี.ค. มอบตัววันที่ 5 เม.ย.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือกวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 14 มี.ค. รายงานตัว วันที่ 16 มี.ค. มอบตัว วันที่ 17 มี.ค.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ. สอบวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค. รายงานตัว วันที่ 17 มี.ค. มอบตัวภายในวันที่ 5 เม.ย.

โรงเรียนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เม.ย. มอบตัว วันที่ 9 เม.ย. โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 9 เม.ย.

การรับนักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนเดิม รับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว วันที่ 9 เม.ย. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23 -24 มี.ค. คัดเลือก 25 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. มอบตัว วันที่ 9 เม.ย.

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน รับสมัครวันที่ 20 มี.ค.- 30 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 1 พ.ค. รายงานตัวภายในวันที่ 5 พ.ค. มอบตัวภายในวันที่ 12 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัคร 21-25 ก.พ. คัดเลือกวันที่ 2-6 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 10 มี.ค. รายงานตัวภายในวันที่ 17 มี.ค. มอบตัวภายในวันที่ 24 มี.ค.

อย่างไรก็ตาม จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน ป.1 ห้องละ 40 คน สำหรับชั้น ม.1 และ ม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็น ต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องละ 36 คนกำลังโหลดความคิดเห็น...