xs
xsm
sm
md
lg

แต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.-ผอ.รพ.รวม 58 ราย ด้าน ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท นั่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปลัด สธ.เซ็น 4 หนังสือคำสั่ง แต่งโยกย้าย นพ.สสจ. 21 ราย ผอ.รพ. 37 ราย รักษาราชการ ผอ.รพ. 5 ราย รักษาราชการ นพ.สสจ. และ ผอ.กองต่างๆ อีก 3 ราย พบ “หมอเกรียงศักดิ์” ผอ.รพ.ชุมแพ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ย้ายมาเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามหนังสือคำสั่ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1216/2561 ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สจจ.) และ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 21 ราย คำสั่ง 1217/2561 โยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 37 ราย คำสั่ง 1218/2561 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล 5 ราย และและ 3489/2561 รักษาการ นพ.สสจ. และผู้อำนวยการกอง รวม 3 ราย

สำหรับการโยกย้าย นพ.สสจ. จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย 1. นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช จาก ผอ.กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว 2. นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร จาก ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เป็น นพ.สสจ.สระบุรี 3. นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา จาก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พะเยา เป็น นพ.สสจ.พังงา 4. นพ.ปองพล วรปาณี จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ตาก เป็น นพ.สสจ.สุโขทัย 5. นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ จาก นพ.สสจ.นครนายก เป็น นพ.สสจ.สมุทรสาคร

6. นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.นครนายก 7. นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์ จาก นพ.สสจ.สระแก้ว เป็น นพ.สสจ.ชลบุรี 8. นพ.พีระ อารีรัตน์ จาก นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็น นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา 9. นพ.ปรีดา วรหาร จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครพนม เป็น นพ.สสจ.เลย 10. นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง จาก นพ.สสจ.บึงกาฬ เป็น นพ.สสจ.หนองคาย

11. นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ จาก นพ.สสจ.สกลนคร เป็น นพ.สสจ.อุดรธานี 12. นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.บึงกาฬ 13. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา จาก นพ.สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.จอนแก่น 14. นพ.สมิต ประสันนาการ จาก นพ.สสจ.อุดรธานี เป็น นพ.สสจ.สกลนคร 15. นพ.วชิระ บถพิบูลย์ จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครราชสีมา เป็น นพ.สสจ.ชัยภูมิ

16. นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ จากผู้อำนวยการ รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก 17. นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี จาก นพ.สสจ.ชุมพร เป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช 18. นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ จาก นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เป็น นพ.สสจ.พัทลุง 19. นพ.สาธิต ทิมขำ จาก นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.ระนอง 20. นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ จาก นพ.สสจ.ระนอง เป็น นพ.สสจ.ชุมพร และ 21. นพ.ธนิต เสริมแก้ว จาก นพ.สสจ.พัทลุง เป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต

คำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 37 ราย มีดังนี้ 1. นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก จาก ผอ.รพ.ลำพูน เป็น ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 2. นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล จาก ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 3. นพ.อายุส ภมะราภา จาก ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เป็น ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ 4. นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ จากนายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รพ.สุโขทัย เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 5. นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน จาก ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.รพ.ลำปาง 6. พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ จาก ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ 7. นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รพ.นครนายก เป็น ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

8. พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 9. นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.รพ.อ่างทอง 10. นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ จาก ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 11. นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ จาก ผอ.รพ.อ่างทอง เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 12. นพ.ธิติ แสวงธรรม นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.นครปฐม เป็น ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 13. นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล จาก ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา

14. นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโย จาก ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็น ผอ.รพ.ราชบุรี 15. นพ.สมชาย แก้วเชียร จากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค จาก ผอ.รพ.ตราด เป็น ผอ.รพ.เลย 17. นพ.จรัญ บุญฤทธิการ จาก ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 18. นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ จาก ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 19. นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล จาก ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 20. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ จาก ผอ.รพ.ชุมแพ เป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น

21. นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล จากนายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 22. นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ จาก ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.อุบลราชธานี 23. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช จาก ผอ.รพ.บึงกาฬ เป็น ผอ.รพ.อุดรธานี 24. นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ จาก ผอ.รพ.เลย เป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ 25. พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา จาก ผอ.รพ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ 26. นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร จาก ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.บุรีรัมย์

27. นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ จาก ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 28. นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ จาก ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็น ผอ.รพ.ชัยภูมิ 29. นพ.ชลวิทย์ หาวทอง จาก ผอ.รพ.กระบี่ เป็น ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด 30. นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย จากนายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 31. นพ.สวรรค์ กาญจนะ จากนายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม เป็น ผอ.รพ.ระนอง 32. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล จาก ผอ.รพ.พังงา เป็น ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

33. พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ จาก ผอ.รพ.ระนอง เป็น ผอ.รพ.พังงา 34. นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน จาก ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.รพ.กระบี่ 35. พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา รพ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา 36. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ จาก ผ.รพ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี และ 37. นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข จาก ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.ยะลา

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการ นพ.สสจ.และผู้อำนวยการกอง 3 ราย ได้แก่ 1. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา รักษาราชการแทน นพ.สสจ.นราธิวาส 2. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย รักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และ 3. นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นพ.สสจ.นครปฐม รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล 5 ราย ได้แก่ 1. นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ลำพูน 2. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.กำแพงเพชร รักษาราชการแทน ผอ.รพ.พิจิตร 3. นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม รพ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย 4. นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.ราชบุรี รักษาราชการแทน ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ 5. นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.กระบี่ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


กำลังโหลดความคิดเห็น...