xs
xsm
sm
md
lg

แก้กฎคุมประพฤติ นร.-นศ.ห้ามมั่วสุม ห้ามชู้สาวทุกที่ ห้ามเที่ยวเตร่ไม่จำกัดเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศธ.เผย ครม.ไฟเขียวแก้ไขร่างกฎกระทรวงคุมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม 3 ประเด็น ทั้งห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุม ก่อให้เกิดความไม่สงบ ห้ามแสดงพฤติกรรมเชิงชู้สาว ไม่จำกัดแค่ที่สาธารณะ และห้ามออกนอกสถานที่พัก เที่ยวเตร่ สร้างความเดือดร้อน ไม่จำกัดแค่เวลากลางคืน หวังเป็นเครื่องมือสถานศึกษากำหนดระเบียบควบคุม

นายชลำ อรรถธรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติตามที่ ศธ.เสนอแก้ไขเพิ่มร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยสาระสำคัญที่แก้ไข ดังนี้ 1. กำหนดเพิ่มเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่โดยตัดคำว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจารด้วย

3. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จำกัดเวลา โดยตัดคำว่า “เวลากลางคืน” ออก ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับเหตุผลที่ต้องมีทบทวนและแก้ไขร่างกฎกระทรวง เนื่องจากกฎกระทรวงเดิมใช้มาเป็นเวลา สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องปรับแก้เพื่ออุดช่องโหว่ให้ครอบคลุม ให้สถานศึกษาสามารถกำกับควบคุมดูแล นักเรียนได้อย่างเต็มที่เหมาะสม ซึ่งการปรับแก้ดังกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กมีพฤติกรรมที่แย่ลง ตรงกันข้ามจากข้อมูลพบว่านักเรียนและนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น ปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาทลดน้อย

อย่างไรก็ตาม เมื่อร่าง กฎกระทรวงมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ก็จะเป็นเครื่องมือให้สถานศึกษาในการกำหนดระเบียบเพื่อควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองเด็กก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


กำลังโหลดความคิดเห็น