xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เดินหน้าแหล่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. ต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้ชุมชนแบบยั่งยืน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด 75 จังหวัดทั่วประเทศ ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 15.7 ล้านบาท ดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 701 ชุมชน จากนั้น สป. มีนโยบายต่อยอดและสนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบรวมทั้งสิ้น 1,066 ชุมชนทั่วประเทศผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ด้วย

นายกฤษศญพงษ์ อธิบายว่า CPOT หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. อาหาร 2. ผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3. เครื่องประดับ 4. ของใช้ ของตกแต่ง 5. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น วธ. จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯ 1,066 ชุมชน จากนั้นส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยสอนให้มีการผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละชุมชนว่าสินค้าภูมิปัญญาสามารถต่อยอดเป็น CPOT หรือไม่

ส่วนการดำเนินการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT)และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม 76 จังหวัดนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มจังหวัดนำร่องที่มีศูนย์บันดาลไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและชุมชนคุณธรรมมีความพร้อมในการผลิต CPOT จำนวน 5 จังหวัดใน 5 ภาค คือ 1. ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 2. ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง 4. ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง 5. ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จัดทำฐานข้อมูล จากนั้นจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์บันดาลไทยประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเปิดตัวสินค้าโดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ช่วยทำประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการหรือโรดโชว์ระดับจังหวัด ชาติ นานาชาติ

“หลายจังหวัดดำเนินการงาน CPOT และศูนย์บันดาลไทย ได้เป็นอย่างดี เช่น อุดรธานี สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ นครพนม ถือเป็นตัวอย่างในการต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ ในพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น