xs
sm
md
lg

จัดใหญ่ 50 ปีแพทยสภา จัดประชุมวิชาการ-วิ่งกับหมอทั่วประเทศ-อาสาออกตรวจ-เฟ้นแพทย์ต้นแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แพทยสภาครบรอบ 50 ปี เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ ทั้งประชุมวิชาการ กิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ โครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ ออกตรวจรักษา พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน พร้อมค้นหาแพทย์ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแพทย์รุ่นต่อไป

วันนี้ (8 มี.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา แถลงข่าวครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ว่า ปี 2561 แพทยสภา ครบ 50 ปี คณะกรรมการแพทยสภา จึงได้มีมติให้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา การมอบรางวัลแพทย์ต้นแบบ การจัดโครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ การจัดโครงการหมอชวนวิ่ง การจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ

ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานฝ่ายวิชาการจัดงานครบ 50 ปีแพทยสภา กล่าวว่า การประชุมวิชาการครบ 50 ปีแพทยสภา จะมีขึ้นในวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 2561 ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค อาคาร Impact Forum ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี โดยในงานนี้คาดว่าจะมีแพทย์มาร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน นิสิต/นักศึกษาแพทย์ ทุกสถาบันประมาณ 1,000 คน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ประมาณ 1,000 คน สำหรับแพทย์ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (เบิกจากต้นสังกัด) ยกเว้นนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และประชาชน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ภายในงานจะมีปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฟังความรู้จากแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและการช่วยเหลือสังคม เช่น นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เราจะสร้างความเชื่อมั่น ทางการแพทย์ ได้อย่างไร โดย นายกแพทยสภา นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเราจะสร้างความยั่งยืนให้ระบบประกันสุขภาพไทยได้อย่างไร? โดย เลขาธิการ สปสช. รวมทั้งวิกฤติและความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคือ?

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานฝ่ายสรรหาแพทย์ต้นแบบ กล่าวว่า รางวัลแพทย์ต้นแบบ แพทยสภาไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน ที่ผ่านมาจะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ทุก ๆ 2 ปี และปี 2559 แพทยสภา ครบรอบ 48 ปี ได้มอบรางวัลปูชนียแพทย์ จำนวน 48 คน และมอบรางวัลแพทย์เกียรติยศ 3 คน ให้กับแพทย์ที่สมควรยกย่องและเชิดชู สำหรับแพทย์ต้นแบบแพทยสภา มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 1. เป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่ 2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมแพทยสภา 3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ 4. เป็นแพทย์ผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นที่ประจักษ์ 5. ไม่เป็นกรรมการแพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา และ 6. ไม่เคยได้รับรางวัลของแพทยสภา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือ วันที่ 9 ต.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และที่สำคัญสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆ โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พ.ย.2561 โดยการจัดการวิ่ง แบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย เริ่มจากจังหวัดชายแดนและรอยต่อของภาคทั่วประเทศ ดังนี้ จากแม่ฮ่องสอน จากเชียงราย(แม่สาย) จากน่าน จากเลย จากบึงกาฬ จากนครพนม จากมุกดาหาร จากอุบลราชธานี (อ.สิรินธร) จากสระแก้ว จากตราด (อ.คลองใหญ่) จากกาญจนบุรี (ต.ด่านมะขามเตี้ย) จากนราธิวาส (สุไหงโก-ลก) จากยะลา(เบตง) จากสตูล และจากภูเก็ต

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ประธานอนุกรรมการแพทย์อาสาแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภา จะจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งใหญ่ 10 โครงการ โดยเป็นโครงการแพทย์อาสา ถวายการตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 โครงการ โดยได้จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 6 อีก 1 โครงการ ไม่นับรวมโครงการย่อยที่จัดตลอดทั้งปี อาทิ โครงการแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กำลังโหลดความคิดเห็น...