xs
xsm
sm
md
lg

ศน.แจ้งวันหยุดราชการปี 61 ของสำนักพระราชวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศน. แจ้งประกาศวันหยุดราชการ ปี 2561 ของสำนักพระราชวัง เพิ่มวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ วันที่ 13 ต.ค. ยังคง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการทำนุบำรุง ให้การอุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรองเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและส่วนรวม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมภายใต้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ กรมการศาสนา ยังมีภารกิจหน้าที่ร่วมกับสำนักพระราชวังในการรับสนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ในการนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมทุกภาคส่วน กรมการศาสนาจึงได้ประสานไปยังสำนักพระราชวัง เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งสำนักพระราชวังได้กำหนดไว้แล้วเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้รับทราบ ดังนี้
วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561
1. วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มกราคม
2. วันมาฆบูชา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกบวันศุกร์ที่ 6 เมษายน
4. วันสงกรานต์ ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 เมษายน วันเสาร์ที่ 14 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน
5. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม
6. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม
7. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเข้าพรรษา ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม
10. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม
11. วันปิยมหาราช ตรงกับวันอังคารที่ 23 ตุลาคม
12. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันพุธที่ 5 ธันวาคม
13. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม
14. วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม

กรมการศาสนา จึงขอแจ้งประกาศวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักพระราชวัง ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้นำไปกำหนดแผนงานการทำงานตลอดปี 2561
กำลังโหลดความคิดเห็น...