xs
xsm
sm
md
lg

มาตรฐานใหม่ “ร้านนวด” ต้องสวมหน้ากากอนามัย-ทำทะเบียนประวัติลูกค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สบส. เผย 3 มาตรฐาน “ร้านนวด” ต้องทำตาม ด้านสถานที่ ต้องมีระบบจัดการขยะ น้ำเสีย แยกส่วนอาบน้ำชายหญิง ด้านความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องมือสะอาด ผู้นวดสวมหน้ากากอนามัย มีระบบคัดกรองความเสี่ยงผู้มารับบริการ ทั้งจากอายุ ตั้งครรภ์ ยา โรคประจำตัว ด้านบริการ ต้องกำหนดราคามองเห็นง่าย ทำทะเบียนประวัติผู้มารับบริการ

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการดูแลมาตรฐานร้านสปา หรือร้านนวด ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ว่า กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม เป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้า มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ เช่น ไข้หวัด วัณโรค โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ เป็นต้น อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือมีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. มาตรฐานด้านสถานที่ สถานที่ต้องสะอาดมีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล บริเวณที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมไม่มิดชิดลับตาจนเกินไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า ต้องเพียงพอและแยกส่วนสำหรับชาย - หญิง

2. มาตรฐานด้านความปลอดภัย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องมีการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ที่ให้บริการ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ การใช้ยาหรือโรคประจำตัว

3. มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย เครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการต้องรัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก กำหนดเวลาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00
- 24.00 น. ทั้งนี้ กิจการสปาต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7080 และ เฟซบุ๊ก “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข”
กำลังโหลดความคิดเห็น...