xs
sm
md
lg

บอร์ดฯดันพระธาตุพนมขึ้นมรดกโลก

เผยแพร่:

บอร์ดอนุกรรมการมรดกโลกฯเห็นชอบจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 17-19 พ.ค. เตรียมระดมความเห็นดันพระธาตุพนมขึ้นมรดกโลก ปี 2562

วันนี้(26 เม.ย.) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการนำเสนอพระธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบให้นำเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น เมื่อวันที่24 ม.ค.ที่ผ่านมา ในขณะนี้อยู่ขั้นตอนจัดทำเอกสารและแผนบริหารจัดการ โดยทาง จ.นครพนม กำหนดเสนอต่อยูเนสโกในปี 2562

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าในการจัดทำเอกสารยังขาดข้อมูลสำคัญๆ หลายส่วน ซึ่งเรื่องนี้ได้ศึกษาบทเรียนจากการนำการเสนอภูพระบาท จ.อุดรธานี เป็นมรดกโลก ที่เอกสารถูกตีกลับ เพราะฉะนั้น การนำเสนอพระธาตุพนมจะต้องทำข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและคุณค่าของพระธาตุพนม โดยเฉพาะด้านโบราณคดีที่อาจจะต้องมีการขุดค้นเพิ่มเติม เพื่อบ่งชี้ถึงอายุ ความเก่าแก่ ยุคสมัยที่ชัดเจน ซึ่งวิเคราะห์ได้จากชั้นดิน รวมทั้งสิ่งที่ขุดค้นพบด้วย และจัดทำแผนบริหารจัดการ โดยให้จังหวัดนครพนม รวมทั้งจัดทำผังกำหนดขอบเขตพื้นที่มรดกโลก และพื้นที่กันชน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงบริเวณที่จะเป็นมรดกโลก เช่น ตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยว ศูนย์ข้อมูล หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก วันที่ 17-19 พ.ค.นี้ ที่ กรุงเทพฯ และจ.นครพนม โดย วธ. ร่วมกับจ.นครพนม สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์บริหารจัดการมรดกโลกที่เกี่ยวกับศาสนา จาก 15 ประเทศ มานำเสนอกรณีศึกษาเปรียบเทียบของแต่ละประเทศกับพระธาตุพนม รวมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อมูลต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญใช้จัดทำเอกสารพระธาตุพนมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะนำเสนอยูเนสโกต่อไป ซึ่งเบื้องต้นมีจีน เนปาล เวียดนาม ศรีลังกา เป็นต้น ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้ว

ในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจพิจารณาแก้ไขเอกสารที่จัดทำโดยคณะทำงานการเสนอชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมชาติให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสำหรับการเตรียมการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในที่ประชุมขอให้มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการด้วย โดยให้นำเสนอรายชื่อในการประชุมครั้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...